• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölupahakemus

12.2.2016 9:00

Ympäristönsuojelulain (2014/527) mukainen ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle sekä puhtaan ylijäämämaan välivarastoinnille.

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA


Asia
Ympäristönsuojelulain (2014/527) mukainen ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle sekä puhtaan ylijäämämaan välivarastoinnille.

Hakija
Morenia Oy

Paikka
Rovaniemen mlk:n VM VIII 698–893–17–1 Rovaniemen Muurolan Takavaara

Toiminta
Alueella louhitaan ja murskataan kalliokiviainesta rakennustoimintaan sekä välivarastoidaan puhdasta ylijäämämaata. Kyseessä on vanha kiviainesten ottoalue. Morenia Oy:llä on alueelle 30.6.2024 asti voimassa oleva maa-aineslupa 534/2009 (YMLA 17.6.2009 107 §).

Kiveä on tarkoitus louhia ja murskata keskimäärin 54 000 tonnia vuodessa. Puhtaita ylijäämämaita on tarkoitus vastaanottaa ja välivarastoida enintään 5 000 tonnia vuodessa. Louhinta- ja murskaustoimintaa on kausiluonteista tuotantojakson ollessa 2-4 viikkoa kerrallaan painottuen pääosin kesäajalle (touko-syyskuu). Kokonaistoiminta-aika 10 vuoden aikana on yhteensä noin 2-7kk.

Toiminto Toiminta-aika
Murskaaminen ma-pe 7-22
la 8-18
Poraaminen ma-pe 7-22
Rikotus ma-pe 7-22
Räjäyttäminen ma-pe 8-18
Kuormaaminen ja kuljetus ma-su 6-22


Alueella ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rovaniemen maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MT). Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 2,5 km:n etäisyydellä Takavaaran louhosalueelta. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Takavaaran kallioalueelle kuljetaan olemassa olevaa metsäautotietä. Matkaa Valajaskosken voimalaitokselta Kemijoen itäpuolentietä on noin 7.5 km etelän suuntaan, jonka jälkeen käännytään vasemmalle metsäautotielle.

Päästöt ja jätteet
Kiviainestoiminnasta syntyy melua ja tärinää panostusreikien poraamisesta, räjäytyksistä, murs-kaamisesta, louheen rikotuksesta, kuormaamisesta sekä raskaasta liikenteestä. Melupäästöjä vähennetään huolehtimalla koneiden ja laitteiden kotelointien ja suojauksien kunnosta. Varastokasojen sijoittelu ja murskauslaitoksen sijoittaminen alemmas ottoalueelle vähentää melun kantautumista työmaa-alueen ulkopuolelle. Pölypäästöjä syntyy murskauksesta, kuljetuskalustosta, työkoneista ja aggregaateista. Pölypäästöjä vähennetään kaluston uusimisella ja riittävillä huoltotoimilla. Tuotantojakson aikana polttoaineet säilytetään kaksoivaipallisissa säiliöissä, IBC-pakkauksissa tai suojakaukalolla varustetussa kontissa. Tankkauslaitteistot on varustettu lukittavilla ylitäytönestimillä. Louhokseen kertyviä puhtaita sade- ja sulamisvesiä varten louhittu laskuoja pitää luontaisesti louhoksen kuivana. Laskuojan kautta johdetaan vedet ojituksia pitkin alueen länsipuoleiseen maastoon.


Asiakirjojen nähtävillä olo
Lupahakemusasiakirjat ovat julkisesti nähtävänä 12.2.–14.3.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitassa viraston aukioloaikoina (os. Hallituskatu 7).

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä hakemuksesta muis-tutuksen. Muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 14.3.2016 Rovaniemen ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi. Kirjelmän voi toimittaa myös sähköpostilla kirjaamo@rovaniemi.fi .

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh. 050 911 1097, carita.lallukka@rovaniemi.fi.

Ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen ympäristölautakunta.


Rovaniemi 11.2.2016
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA