Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus

27.3.2017 8:00

Asia
Ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemusasian vireilläolosta ilmoittaminen.

Hakija
Polarica Oy
Ahjotie 9
96300 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
Polarica Oy on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle lupahakemuksen voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi. Toiminnanharjoittajalle on myönnetty 28.9.2004 ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa porojen teurastusta sekä lihan käsittely- ja jalostustoimintaa varten Rovaniemen kaupungin 9. kau-punginosan, korttelin 9043, tontille numero 7 ja osoitteeseen Ahjotie 9. Aiempi lupa on myönnetty nimellä Lapin Liha Oy.

Polarica Oy:n tuotantolaitoksella teurastetaan poroja sekä jalostetaan poron-, hirven-, saksanhirven-, hevosen- ja sianlihaa elintarviketuotteiksi. Yrityksen päätuotteita ovat tuore liha, kylmä- ja lämminsavulihajalosteet, kinkkutuotteet ja kestomakkaratuotteet. Lisäksi yritys pakastaa ja varastoi luonnonmarjoja.

Laitoksen teurastamotoiminta on sesonkiluonteista ja painottuu poroerotusten ajankohtaan (syys/lokakuu-maaliskuu). Teurastettavat porot tuodaan laitokselle rekka-autoilla joista eläimet puretaan laitoksen piha-alueella oleviin aitauksiin. Teurastus tapahtuu sisätiloissa. Tarkastamishakemuksen mukaan teurastamon tuotantomäärä vaihtelee 1,2 tonnista 6,0 tonniin ruhoja vuorokaudessa.

Teurastamolta ruhot siirtyvät jäähdyttämön kautta leikkaamoon ja edelleen käsiteltäväksi makkara-, eines- ja kypsytysosastoilla. Laitoksella leikataan poron- ja hirvenlihaa, muu jalostettava liha vastaanotetaan luuttomaksi leikattuna. Lihaa käsitellään yhteensä 4,6 miljoonaa kiloa vuodessa.

Pakkas- ja kylmätilojen jäähdyttämistä varten laitoksella on oma kylmälaitos, jonka kylmäaineena käytetään ammoniakkia. Kiinteistön lämmittämistä sekä tuotantoprosesseissa tarvittavan lämmön tuottamista varten laitoksella on 1,3 megawatin nestekaasu- /polttoöljykäyttöinen kattila.

Laitoksella käytettävä polttoöljy varastoidaan maanalaisessa 30 m3 2-vaippasäiliössä. Nestekaasu varastoidaan puoliksi maapeitteisessä 99 m3 säiliössä laitoksen piha-alueella ja ammoniakki sisätiloissa.

Toiminnassa syntyvät päästöt ympäristöön ja jätteet
Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallista melua tai tärinää eikä merkittäviä päästöjä maaperään tai vesiin. Laitoksella syntyvät ilmapäästöt ovat kevyen polttoöljyn ja nestekaasun poltossa syntyviä savukaasuja sekä savustuskaapeista syntyvää savua ja hiilidioksidia.

Tuotantolaitoksella käytetään vettä n. 31 400 kuutiota vuodessa. Jätevedet teurastamolta johdetaan saostuskaivon ja rasvanerotuskaivon kautta kunnan jätevesiviemäriin. Jätevedet lihankäsittelytiloista johdetaan viemäriin rasvanerotuskaivon kautta.

Toiminnassa syntyy teurasjätettä yhteensä 310 tonnia vuodessa. Hyödyntämiskelpoinen teurasjäte toimitetaan eläinruokatehtaille ja elintarviketeollisuudelle. Muu teuras- ja biojäte toimitetaan Honkajoki Oy:n jätteen käsittelylaitokselle. Toiminnassa syntyy lisäksi vaarallisia jätteitä, yhteensä 4 400 kg vuodessa, sekä pahvi-, puu-, metalli- ja sekajätettä.

Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 27.3. - 25.4.2017 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää hakemuksen johdosta muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Ympäristölupaha-kemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 25.4.2017 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI. Käyntiosoite on Hallituskatu 7).

Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tarja Bergman puh. 0400 190 360.

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta