Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen

19.10.2016 12:00

Asia
Moottoriurheilurataa koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen

Hakija
Arctic Rally Center Oy, Lillukka 14, 96190 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
Arctic Rally Center Oy on hakenut ympäristölupaa ulkona sijaitsevan moottoriurheilu-radan toimintaan. Hakijan suunnitelmana on järjestää hakemuksen mukaisella alueel-la ohjattua moottoriajoneuvoilla tapahtuvaa ajoharjoittelua, auto- ja rengastestaus-toimintaa sekä ohjelmapalvelutoimintaa. Hakemuksen mukaan toimintaa harjoite-taan marras-maaliskuussa keskimäärin 10 päivää kuukaudessa ja huhti-lokakuussa keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Toimintapäivinä alueella on käytössä 2-10 au-toa ja toimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti klo 9-18 välisenä aikana.
Hakemuksen mukainen alue sijaitsee Olleronvaarassa noin 9 km Rovaniemen keskus-tasta luoteeseen valtatie 79:n länsipuolella. Hakija on vuokrannut noin 16,8 ha laajui-sen toiminta-alueen Rovaniemen kaupungilta ja se sijaitsee tiloilla Ruokanen II (698-401-19-179), Viiksjärven-Kangas (698-401-38-109) ja Ollero (698-401-38-118).

Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toi-minnasta aiheutuu ilmapäästöjä, mutta hakemuksen mukaan vaikutukset ilmanlaa-tuun ovat erittäin vähäisiä. Toiminnasta aiheutuu myös melua, mutta hakemuksessa melutasojen arvioidaan lähimmissä häiriytyvissä kohteissa jäävän alhaisiksi ja tarvit-taessa melupäästöjä vähennetään talvella lumivalleilla. Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu päästöjä vesistöihin eikä normaalitoiminnassa aiheudu päästöjä myöskään maaperään tai pohjaveteen.

Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupis-teessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 20.10. - 18.11.2016 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipi-teet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle vii-meistään 18.11.2016 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristö-lautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitus.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Anna Tammilehto (p. 040-8305586)

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta