Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölupa-asian tiedoksiantokuulutus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölupa-asian tiedoksiantokuulutus

2.11.2016 11:00

Asia
Jätteiden välivarastointi- ja käsittelytoimintaa sekä maanläjitystoimintaa koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta tiedottaminen

Hakija
Napapiirin Kuljetus Oy, Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
Napapiirin Kuljetus Oy on tehnyt ympäristölupahakemuksen koskien ympäristöluvan-varaisen ylijäämämaiden (maa- ja kiviaines) sekä asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen väli-varastointi- ja käsittelytoiminnan olennaista muutosta. Hakemuksen mukaan toiminnassa on tarpeen käsitellä ja välivarastoida suurempia jätemääriä kuin mitä voimassa olevassa ympäristöluvassa sallitaan. Tämän lisäksi hakija hakee lupaa pilaantumattomien maa-ainesten läjitystoiminnalle uutena toimintana. Hakemuksen mukainen alue sijaitsee Alakorkalossa Anttilanvaarassa noin 6 km Rovaniemen kaupungin keskustasta lounaaseen hakijan omistamalla kiinteistöllä Anttilanvaara 698-401-15-1.

Alueella välivarastoidaan ja käsitellään lähinnä murskaamalla rakennus- ja purkukohteista peräisin olevia ylijäämämaita (maa- ja kiviainesta) sekä asfaltti-, betoni- ja tiili-jätettä. Lisäksi alueella välivarastoidaan ja haketetaan kantoja, jotka erotellaan alueelle tuotavasta maa-aineksesta. Hakija hakee lupaa välivarastoida ja käsitellä alueella yhteensä 45 000 tonnia jätemateriaalia vuodessa. Tämän lisäksi hakija hakee lupaa läjittää alueelle vuosittain 20 000 m3 (30 000 t) pilaantumattomia, jatkokäyttöön kelpaamattomia, purku- ja rakennuskohteista peräisin olevia maa-aineksia. Yhteensä maankaatopaikalle tullaan hakemuksen mukaan läjittämään noin 580 000 m3 (noin 870 000 t) pilaantumattomia maa-aineksia.

Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan merkittävimmät toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat toiminnan luonteen vuoksi pöly, melu ja tärinä. Hakemuksen mukaan niistä ei kuitenkaan aiheudu haittaa yleiselle viihtyvyydelle tai terveydelle, sillä pölyämistä voidaan ehkäistä esimerkiksi kastelulla ja melua ja tärinää aiheuttava toiminta on lyhytkestoista. Alueen välittömässä läheisyydessä ei myöskään sijaitse häiriytyviä kohteita. Normaalitilanteessa toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Toiminnan seurauksena alueen maanläjitysalueen korkeusasema muuttuu ja läjitystoiminnan päätyttyä alue muotoillaan ja sille istutetaan puuntaimia.


Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 3.11. - 2.12.2016 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipi-teet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 2.12.2016 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitus.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Anna Tammilehto (p. 040-8305586)
Ympäristötarkastaja Tarja Bergman (p. 0400-190360)

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta