Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Soran murskausta koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Soran murskausta koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen

30.12.2014 8:00

Asia
Soran murskausta koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen

Hakija
Destia Oy
Heidehofintie 2
01300 Vantaa

Toiminnan kuvaus
Destia Oy on hakenut ympäristölupaa soran murskaamiselle Rovaniemen kaupungin (698) Rovaniemen maarekisterikylässä (409) kiinteistöllä Olliviirin sora-alue 22:224. Lupahakemuksen mukainen alue sijaitsee noin 30 kilometrin etäisyydellä Rovaniemen kaupungista kaakkoon Kunnarusjärventien varrella. Luvanhakijalla on voimassaoleva maa-ainesten ottolupa ko. alueelle.

Ympäristölupaa haetaan kiviaineksen seulomiselle ja murskaamiselle maa-ainesten ottoalueella. Soran murskausta suoritetaan tarpeen mukaan ja urakkaluonteisesti käyttäen siirrettävää murskauslaitosta. Yhden murskausurakan kesto voi vaihdella viikosta kahdeksaan viikkoon. Murskauslaitoksen päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin kello 07:00-22:00 välinen aika. Murskeen kuormausta ja kuljetusta voidaan tehdä vastaavina kellonaikoina myös viikonloppuisin. Osa murskeesta toimitetaan välittömästi edelleen hyödynnettäväksi ja osa varastoidaan alueelle odottamaan edelleen toimitusta. Murskeita tuotetaan keskimäärin 50 000 tonnia ja enintään 140 000 tonnia vuodessa.

Alueella toimivan murskauslaitoksen tarvitsema energia tuotetaan aggregaatilla, jossa käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä. Polttonesteitä varastoidaan kaksoisvaipallisissa tai valuma-altaallisissa ylitäytönestimellä varustetuissa säiliöissä. Säiliöiden sijoituspaikka ja työkoneiden tankkauspaikka suojataan öljyhiilivetyjä pidättävällä suojamuovilla.

Murskausprosessissa ei synny jätettä. Muuta jätettä syntyy seuraavasti: sekajätettä noin 1 500 l/vuosi, WC-jätettä <1 m3/vuosi ja ongelmajätettä 100─500 l/vuosi.

Lupaa toiminnalle haetaan toistaiseksi voimassaolevana. Lisäksi Destia Oy pyytää ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista lupaa saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristövaikutukset
Toiminnasta aiheutuvia haittoja ovat murskaamisessa syntyvä melu ja pöly. Myös työkoneiden liikennöinnistä ja murskeen kuormaamisesta voi ajoittain aiheutua melua. Koneiden polttomoottoreissa tapahtuvan polttonesteiden palamisen seurauksena syntyy kaasumaisia typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöjä (NOx 0,089 t/a, CO2 131,019 t/a) sekä hiukkaspäästöjä 0,013 t/a (sisältää pölypäästöt).

Melun leviämistä ympäristöön vähennetään murskauslaitoksen ja murskeen varastokasojen sijoittelulla. Pölyämistä vähennetään tarvittaessa käyttämällä koteloituja kuljettimia ja seuloja, kastelemalla murskattava materiaali vedellä sekä pitämällä pudotuskorkeudet mahdollisimman pieninä.

Toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen todetaan olevan tilapäisiä ja niiden arvioidaan rajoittuvan lähinnä toiminta-alueelle.

Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 30.12.2014-28.1.2015 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 28.1.2015 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tarja Bergman (016) 322 8079.

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta