Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Sivistyspalvelujen toimialan hallintopäällikkö
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sivistyspalvelujen toimialan hallintopäällikkö

25.9.2017 8:00

Sivistyspalvelujen toimialan hallintopäällikkö

 

Kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei muutu. Siirtoon on oltava toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn  liittyvä syy taikka muu hyväksyttävä syy.

 

Kaupunginhallitus  on 4.9.2017 § 431 perustanut sivistyspalveluihin hallintopäällikön   viran.

 

Leila Alaraudanjoki toimii nyt koulutuspalvelujen palvelualuepäällikön tehtävässä. Hän täyttää myös hallintopäällikön viran kelpoisuusvaatimukset ja virkaa voidaan pitää hänelle sopivana. Leila Alaraudanjoki on ilmoittanut irtisanoutuvansa virkasuhteestaan vuoden 2019 alusta lähtien.

 

Koulutuspalvelujen palvelualueen yhdenjaksoisen ja sujuvan johtamisen turvaamiseksi asiassa on perusteltua menetellä siten, että Leila Alaraudanjoki siirretään hallintopäällikön tehtävään,jolloin palvelualuepäällikön tehtävä voidaan täyttää suoraan vakituisesti.

 

Leila Alaraudanjoki hoitaa myös koulutuspalvelujen palvelualuepäällikön tehtävät siihen saakka kun uusi palvelualuepäällikkö aloittaa virassa .

Näin menetellen Leila Alaraudanjoki voi myös perehdyttää uutta palvelualuepäällikköä  tehtäväänsä.

 

Leila Alaraudanjoki  on ilmaissut suostumuksensa  siirtoon, siirto ei aiheuta muutoksia  palkkaukseen.

 

Päätös

Leila Alaraudanjoki siirretään sivistyspalvelujen toimialalle hallintopäällikön virkaan vakanssi 11390001 25.9.2017 alkaen. Siirto ei aiheuta muutoksia palkkaukseen.

 

Tiedoksi

Ote: Leila Alaraudanjoki

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä .Oikaisuvaatimusaikaa  laskettaessa  tiedoksisaantipäivää/ nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Sii tulee mainita tekijän, ja

jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi,osoite,asuinkunta sekä puhelinnumero,johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen  sisältö ja  perusteet. Oikaisuvaatimukseen  on liitettävä asiakirjat, joihin  tekijä vetoaa  vaatimuksensa  tueksi,jollei  niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen ivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauanta i, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän lkeen.

Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä

vastaanotto laitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä .

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.


 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

 

Oikaisuvaatimusviranomai nenja yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Hallituskatu 7,Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax:016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Virka-aika:ma - pe kello 8.00 - 16.00