Valtion kuulutukset

Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 9c mukainen selvitys, Rovaniemi

25.6.2019 8:00Vesilain mukainen lupahakemus


HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS

19.6.2019 Dnro PSAVI/2453/2018


Hakija Kemijoki Oy, PL 8131 96101 Rovaniemi, puh. +358 20 7205 658

Asia Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 9c mukainen selvitys, Rova- niemi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Kemijoki Oy on toimittanut aluehallintovirastolle Sierilän voimalaitoksen vesilain mukaisen päätöksen (Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa, Rovaniemi) nro 32/11/2 lupamääräyksen 9c mukaisen hakemuksen ja suunnitelman hyväksyttäväksi.

Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksessä 9c on määrätty mm. seuraavaa:

”Luvan saajan on ennen Sierilän voimalaitoksen rakentamisen aloittamista selvitettävä kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla rapukannan tila ja ravustuksen tuotto Sierilän voimalaitoksen vaikutusalueella. Tutkimusohjelma on jätettävä kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Selvityksen valmistumisen jälkeen luvan saajan on jätettävä aluehallintovirastolle hakemus ja suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet voimalaitoksen rakentamisesta ja käyttämisestä sekä vesistön säännöstelystä mahdollisesti rapukannalle ja ravustukselle aiheutuvien haittojen estämiseksi tai kompensoimiseksi.”

Kemijoki Oy:n teettämän 31.8.2017 päivätyn rapuselvityksen mukaan rapurutto on tuhonnut rapukannan Sierilän ylä- ja alapuolisella Kemijoella, eikä alueella ole nykyisin pyyntivahvaa rapukantaa. Rapuruttoa on esiintynyt Rovaniemen yläpuolisella Kemijoella 2010-luvulla. Ro- vaniemen, Korkalon ja Viirin osakaskunnille tehdyn tiedustelun mukaan osakaskunnat eivät ole myyneet alueelle ravustuslupia vuonna 2017. Koeravustuksissa vuonna 2017 ei saatu saaliiksi yhtään rapua.

Kemijoessa tavattu rapurutto on tyypiltään ns. jokirapukantaa, joka tartunnan seurauksena jää kyseiseen vesistöön kroonisena aiheuttaen rapuruton leviämisriskin. Tällaisessa tilanteessa yritykset rapukannan uudelleen luomiseksi ruttovapailla istukkailla ovat osoittautuneet turhiksi.

Kemijoki Oy on todennut, että voimalaitostoiminta ei vaikuta rapukannan tasoon ja raputalouteen heikentävästi. Rapukannan elvyttäminen tai ennallistaminen ei ole Sierilän voimalaitoksesta riippumattomista syistä mahdollista. Rapukannalle tai ravustukselle aiheutuvia hait- toja ei voi myöskään lupamääräyksessä mainitulla tavalla estää tai kompensoida (rahallisesti tai luomalla muualle uutta rapukantaa). Hakija on rapuselvitykseen vedoten esittänyt, ettei hankkeesta aiheudu ravustukselle korvattavaa vahinkoa tai muutakaan kompensaatiovelvoitetta.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 25.6.–9.8.2019 Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu .

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Rovaniemen kau- pungin palvelupiste Osviitassa, osoite: Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25, 2. krs.

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/2453/2018
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri- kylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asia- miehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 9.8.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus  tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Taija Haurinen, puh. 0295 017 691 (25.6–20.6. ja 8.-19.7.) sähköposti: taija.haurinen@avi.fi
Ympäristöneuvos Juhani Itkonen, puh. 0295 017 645 (25.6.–28.6. ja 18.7–2.8.) sähköposti: juhani.itkonen@avi.fi
Ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen, puh. 0295 017 647 (25.6–5.7.) sähköposti: anna-maria.juntunen@avi.fi