Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginjohtajan talousarvioesitys vastaa kaupungin kasvuun
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginjohtajan talousarvioesitys vastaa kaupungin kasvuun

22.10.2018 12:00

Kaupunginjohtaja esittää, että uuden uimahallin ja Ylikylän monitoimitalon rakentaminen aloitetaan vuonna 2019.

rovaniemi_syksy.jpgKuva: Visit Rovaniemi

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvosen talousarvioesitys vuodelle 2019 on julkaistu. Talouden yleisestä positiivisesta kehityksestä huolimatta Rovaniemen kaupunki kipuilee taloutensa kanssa. Lotvonen esittää useita toimenpiteitä, joilla talous saadaan tasapainoon.

Rovaniemen väestö kasvaa, rakennustoiminta on vilkasta ja työllisyystilanne on kohentunut. Kasvukunnille tyypilliseen tapaan Rovaniemen kaupunki silti painii taloutensa kanssa. Syynä ovat hitaasti kasvavat verotulot ja valtionosuudet.

Kaupungin kasvaessa ja väestön ikärakenteen muuttuessa peruspalveluiden menot kasvavat. Vaikka kaupunki on koko ajan pyrkinyt hillitsemään kustannuksia, nykyiset tulot eivät riitä menojen kattamiseen. Kaupungin nettomenot kasvavat vuoden 2018 talousarvioon verrattuna yhteensä noin 13 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon menot kasvavat noin 7 miljoonaa euroa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen menot noin 4 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitys on 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta koko konserni tavoittelee positiivista tulosta.

Talous tasapainoon viimeistään vuonna 2021

Jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon, Esko Lotvonen esittää yhtenä toimenpiteenä kunnallisveroprosentin nostoa 0,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2019. Tällöin veroprosentti olisi 21,5. Veron korottamisella saadaan kaupungille noin 5,5 miljoonaa euroa lisää verotuloja vuonna 2019. 

Lisäksi kaupunki varautuu ottamaan lisää pitkäaikaista lainaa.

Talousarvioesitykseen sisältyy myös esitys talouden ja toiminnan uudistusohjelman laatimisesta. Ohjelma on tarkoitus tuoda kaupunginvaltuuston päätettäväksi helmikuussa 2019. Ohjelmaan kootaan ne keskeiset linjaukset, joiden avulla kaupunki turvaa kohtuullisen palvelu- ja investointitason ja toisaalta saa taloutensa tasapainoon viimeistään vuonna 2021.

Kasvava Rovaniemi investoi tulevaisuuteen

Koska Rovaniemen väkiluku kasvaa, kaupungin tulee investoida tulevaisuuteen. Investointien vuoksi kaupunkikonsernin lainakanta kasvaa 62,6 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tästä yhtiöille myönnettäviin lainoihin on varattu 47,5 miljoonaa euroa. Investointien kokonaismäärän konsernissa arvioidaan olevan noin 80 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kaupungin investoinnit kohdistuvat asukkaiden peruspalveluihin. Merkittävimpiin kuuluvat teknisen lautakunnan investoinnit, joilla pääasiassa rakennetaan ja korjataan katuverkkoa. Lisäksi kaupunginjohtaja esittää, että uuden uimahallin ja Ylikylän monitoimitalon rakentaminen aloitetaan vuonna 2019.

Huolimatta talouden haasteista Rovaniemi voi katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin, kaupunginjohtaja lupaa.

“Rovaniemen vetovoima kansallisesti ja kansainvälisesti on hyvä. Arktisen pääkaupungin profiili on nuorekas ja kehittyvä, jos vain itse haluamme pitää siitä kiinni uudistamispolitiikalla ja rohkeilla uudistuksilla.”

Asukkaat otetaan mukaan talouden suunnitteluun

Kuntalaiset otetaan mukaan Rovaniemen kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluun uudella tavalla vuonna 2019. Kokeiluja on neljä, ja niissä kaikissa kuntalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa siihen, mihin käytettävissä olevia määrärahoja tulisi käyttää. Esimerkiksi Kylien kehittämissäätiö varaa aluelautakuntien kehittämistoiminnan uudistamiseen 250 000 euroa. Kuntalaiset voivat osallistua myös Ylikylän lähiliikuntapaikan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisovaltuustolle taas varataan budjettiin 5000 euroa, jonka he ovat päättäneet käyttää julkisiin mobiililaitteiden latauspisteisiin. Lisäksi alueelliseen verkostotoimintaan ja sen kehittämiseen on esitetty yhteensä 20 000 euron määrärahaa. Osallistuvan budjetoinnin pilottien arvioinnit toimitetaan kaupunginhallitukselle loppuvuodesta 2019.

 

Rovaniemen kaupungin toimialoilla karsitaan menoja mutta myös investoidaan


Sivistyspalveluiden toimiala, Antti Lassila:

Sivistyspalveluissa vuoden 2019 talousarvioon kohdentuu kustannusten nousua, joka aiheutuu yleisistä palkankorotuksista, palvelutarpeen lisäyksestä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa sekä vuokrankorotuksista. Kaupungin yleisen taloustilanteen vuoksi sekä vapaa-ajan lautakunta että koulutuslautakunta ovat joutuneet tekemään mittavia tasapainotustoimenpiteitä vuoden 2019 talousarvioon.

Koulutuslautakunta on tehnyt tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteitä 1,31 miljoonan euron edestä. Varhaiskasvatuksessa toimintaa tehostetaan ja tuotantorakennetta muutetaan. Koulutuspalveluissa on vähennetään jonkin verran opetuksen määrää perusopetuksessa, lukioissa ja muissa koulutuspalveluissa. Koulutuslautakunta on yhtenä tuottavuustoimenpiteenä asettanut tavoitteeksi kansalaisopistotoimintojen yhdistämisen.

Vapaa-ajan lautakunta on tehnyt tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteitä liikunta- ja kulttuuripalveluissa noin 490 000 euron edestä. Toimenpiteinä ovat muun muassa maksujen korotukset, ostopalvelujen vähentäminen ja kehittämis- ja kokeilutoiminnasta luopuminen.

Koko toimialalla on asetettu tavoitteeksi poissaolojen selkeä vähentäminen. Tavoitteeseen on mahdollista päästä henkilöstön hyvinvointiin liittyvillä toimenpiteillä.

Vapaa-ajan lautakunta investoi vuonna 2019 esimerkiksi Ounasrinteen koulun ja päiväkodin kenttäalueeseen ja Korkalovaara-Vennivaaran ulkoilureittiin.


Teknisten palveluiden toimiala, Martti Anttila:

Teknisellä toimialalla on tehty tänä vuonna kaksi merkittävää muutosta, jotka vaikuttavat vuoden 2019 talousarvioon: joukkoliikenneuudistus ja kunnossapitotoimintojen kilpailuttaminen. Näiden toimien vaikutus toimialan käyttötalouteen on yli 80 prosenttia. Muutosten myötä toimialasta tulee pääasiassa tilaajaorganisaatio.

Teknisen lautakunnan säästötavoite on noin 300 000 euroa ja ympäristölautakunnan noin 200 000 euroa. Talousarvioon pääsemiseksi kummankin lautakunnan on lisättävä tuloja ja säästettävä kustannuksia. Ympäristölautakunta päättänee lupamaksujen korotuksista syksyn kuluessa.

Teknisen lautakunnan investoinnit ovat noin 15 miljoonaa euroa. Kolmasosa investoinneista on katujen peruskorjauksia, toinen kolmannes erillisväylähankkeita sekä loput asuntoaluiden ja yleisten alueiden rakentamista.


Perusturvapalveluiden toimiala, Markus Hemmilä:

Perusturvapalveluissa, eli sosiaali- ja terveyspalveluissa, vuoden 2019 talousarvioon kohdentuu kustannusten nousua. Tuntuvaa kustannusten nousua aiheutuu yleisistä palkankorotuksista, päivystyskustannuksista, asumispalveluiden lisääntyvästä tarpeesta sekä vuokrien korotuksista. Kaupungin taloustilanteen johdosta perusturvalautakunta on joutunut tekemään mittavia tasapainotustoimenpiteitä vuoden 2019 talousarvioon.

Toimialalla keväällä 2018 todettuihin palvelutarvemenoihin verrattuna tasapainottamista on tehty neljän miljoonan euron verran kaupungin omissa perusturvapalveluissa. Käytännössä tasapainottaminen tarkoittaa myös tuottavuuden parantamista ja sitä, että kunkin palvelualueen määrärahat säilyvät vuoden 2018 tasolla. Kullakin palvelualueella palvelut järjestetään entistä tarkemmin asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen mukaisesti, asiakassuunnitelmat säännöllisesti tarkistaen. Asiakaskohtainen terveyshyöty ja sosiaalinen hyöty nostetaan palvelutoiminnan keskiöön. Painopiste on edelleenkin ennalta ehkäisevissä ja kevyissä palveluissa sekä raskaan palvelutarpeen vähentämisessä. Kaikissa palveluissa kuntoutus toteutetaan oikea-aikaisesti sitä tarvitseville kuntalaisille. Lisäksi palveluprosessien sujuvuutta vahvistetaan.

Ikäihmisten palveluissa lyhytaikainen hoito / jaksohoito keskitetään kaupungin omaksi toiminnaksi. Palvelurakennetta kevennetään ja hoidon porrastusta sujuvoitetaan – myös niin, ettei potilaita makuuteta tarpeettomasti erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollon palveluissa avovastaanottotoiminnan hoitoprosessia, sähköisiä palveluja, pikapolin toimintaa ja ryhmäpolin toimintoja kehitetään. Tällä tähdätään siihen, että terveyskeskuspalveluja tarvitsevat hoidetaan entistä enemmän kaupungin omien palveluiden piirissä turvautumatta turhaan erikoissairaanhoidon kalliimpiin palveluihin.

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun johdosta talousarvioon on esitetty määrärahojen korotusta 7,5 miljoonan euron verran. Käytännössä yhteistyötä tiivistetään entisestään hoitoprosessien sujuvoittamiseksi: oikea potilas oikeaan aikaan oikealle hoidon portaalle. Kaupunki osallistuu sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman laatimiseen palveluiden rajapinnoilla. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa tehdään kaikki mahdollinen erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun taittamiseksi.