Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus päätti: Aikalisä elinvoimatehtävien uudelleenjärjestelyyn, vastaselitys tulva-asiassa KHO:lle ja poikkeamislupia Napapiirille
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti: Aikalisä elinvoimatehtävien uudelleenjärjestelyyn, vastaselitys tulva-asiassa KHO:lle ja poikkeamislupia Napapiirille

3.9.2018 17:45

Kesäistä kaupunkikuvaa Ounasvaaralta päin.

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt jättää pöydälle virka- ja tehtäväjärjestelyt elinvoimatehtävissä. Elinvoimatehtävien hoitoa halutaan käydä läpi vielä valtuustoryhmissä ja asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi mahdollisesti jo tulevana maanantaina 10.9.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esitti kaupunginhallitukselle elinvoimajohtajan rekrytointia. Virka muodostettaisiin nykyisestä, avoimeksi jääneestä kaupungin kehittämispäällikön virasta. Rekrytoinnilla halutaan varmistaa kaupungin kehitykseen ja elinvoimaan liittyvien toimenpiteiden hyvä ja menestyksekäs toteutuminen.

Elinvoimajohtaja vastaisi kaupungin elinvoimajohtamisen prosessista ja sen kehittämisestä. Hänen työnkuvaansa kuuluisivat muun muassa edunvalvonta, innovaatiotoiminnan kehittäminen, hankerahoituksen koordinointi ja investointien aktivointi.

Elinvoimajohtajan tehtäväksi tulisi myös strateginen maankäyttö ja asuminen, jolloin strategisen kaavoituksen tehtäviä hoitaneen kaupunginarkkitehdin täyttämättä oleva vakanssi siirrettäisiin kaavoitusyksikköön tekniselle toimialalle.

Vastaselitys Kemihaaran allasasiassa

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt myös mm. kaupungin vastaselityksestä ympäristöministeriön lausuntoon, joka liittyy Kemihaaran tulva-allasasiaan. Kaupungin vastaselitystä ympäristöministeriön lausuntoon on pyytänyt Korkein hallinto-oikeus. KHO käsittelee asiaa, koska kaupunki valitti valtioneuvoston 1.2.2018 tekemästä kielteisestä Kemihaaran tulva-allaspäätöksestä. 


Kaupungin mukaan tulvasuojelulle ei ole olemassa, toisin kuin ympäristöministeriö esittää, muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kuin säännöstelyaltaan rakentaminen. Lisäksi valituksenalaista päätöstä ei ole kaupungin mukaan valmisteltu sellaisessa ministeriöiden välisessä yhteistyössä, jota valtioneuvostosta annetun lain 2§:n 2 momentissa edellytetään.

Ympäristöministeriö on lausunnossaan esittänyt oman kantansa tehdyn valituksen johdosta. Vastaselityksellä KHO on vielä antanut kaupungille mahdollisuuden antaa vastinetta ympäristöministeriön esittämistä vastineista. Uutena asiana vastaselityksessä on, että kaupunki päätti pyytää KHO:lta, että se harkitsisi ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan Unionin tuomioistuimelta luontodirektiivin 6 artiklan 4 kohdan tulkinnasta, jos asiaa ei voida suoraan ratkaista kaupungin valituksen mukaisesti.

Esko-Juhani Tennilä (vas.) esitti kokouksessa, ettei vastaselitystä annettaisi. Esitys kuitenkin raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginjohtajan esityksen mukaisen vastaselityksen

Lausunto sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmaan

Kaupunginhallitus päätti myös lausunnostaan sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmaan 2019-2021. Rovaniemen kaupunki vaatii Lapin sairaanhoitopiirin kustannusten alentamista. Lausunnossa painotetaan muun muassa, etteivät Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon kustannukset voi ylittää kaupungin vuodelle 2019 erikoissairaanhoidolle varaamaa määrärahaa 89,5 miljoonaa euroa. Rovaniemen osuus koko sairaanhoitopiirin menoista oli 48,2 % vuonna 2017.

Lupia asemakaavasta poikkeamiseen Napapiirillä

Kaupunginhallitus hyväksyi Rovakaira Oy:n hakemuksen, joka koskee asemakaavasta poikkeamista Napapiirin alueella (Pukinpolku 40, 18. kaupunginosa, kortteli 5811). Yhtiö aikoo rakentaa tontille uuden toimistorakennuksen. Poikkeamista on haettu käyttötarkoitukseen ja kerroslukuun.

Rovakairan suunnitelmissa on rakentaa 2-kerroksinen ja hirsirunkoinen rakennus, jossa on mm. luonnonkiviverhousta. Uuden toimistorakennuksen katsotaan sopivan jo rakennettuun ympäristöön, lähellä olevien matkailurakennusten muodostamaan yleiskuvaan.

Kalervo Björkbacka (ps.) esitti kokouksessa poikkeamislupahakemuksen hylkäämistä. Björkbackan mukaan Napapiirin aluetta tulisi kehittää ensijaisesti matkailuinvestointien ehdoilla. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten kaupunginjohtajan esitys jäi päätökseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Unique Creations International Oy:n asemakaavaa koskevan poikkeamislupahakemuksen osoitteessa Pukinpolku 2 (18.kaupunginosa, kortteli 5807), jonne suunnitellaan teatteri- ja multimediarakennusta. Yhtiö on hakenut poikkeamista rakennusoikeudesta, kerrosluvusta, autopaikoituksesta ja rakennusalasta. Rakentaminen on kaupungin mukaan kaupunginvaltuuston hyväksymän uuden asemakaavan mukaista.