Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päätösehdotus Rovakadun ja Koskikadun kunnossapitotehtävien ottamiseksi kaupungin hoidettavaksi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päätösehdotus Rovakadun ja Koskikadun kunnossapitotehtävien ottamiseksi kaupungin hoidettavaksi

21.3.2012 8:00

Päätösehdotus Rovakadun ja Koskikadun kunnossapitotehtävien ottamiseksi kaupungin hoidettavaksi

Taustaa

Rovaniemen kaupunki on poikkeuksellisesti huolehtinut Rovakadun ja Koskikadun kunnossapidosta liitekartan 1 mukaisilla katualueilla. Kaupunki on toistaiseksi vastannut myös kiinteistöille kunnossapitolain mukaan kuuluvista katualueella olevien jalkakäytävien talvikunnossapitotehtävistä. Tehtävien otto kaupungille on tapahtunut vaiheittain vuoden 2006 syksystä alkaen sitä mukaa, kun katujen saneeraus on valmistunut. Kokonaisuudessaan alue on ollut kaupungin kunnossapidettävänä syksystä 2008 alkaen.

Tällä on pyritty siihen, että saneeratut katualueet ovat pysyneet talvisin laatutasoltaan yhtenäisessä kunnossa ja kunnossapitokalusto ei ole rikkonut uuden kadun rakenteita. Edellä kerrottu menettelytapa ei ole tasapuolinen muita kaupunkialueen kiinteistönomistajia kohtaan, jotka joko itse huolehtivat kunnossapidosta tai maksavat siitä kaupungille.

Tontinomistajille on toimitettu lokakuussa 2008 kirje, jossa on kerrottu kaupungin hoitavan alueita väliaikaisesti ja kaupunki suunnittelee ottavansa kokonaisuudessaan kunnossapidon hoidettavakseen ja veloittavansa tontinomistajille kuuluvat kustannukset (jalkakäytävät) heiltä.

Kunnossapitolain 8 §:n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajille (kiinteistöille) kuuluvat katujen talvikunnossa-pitotehtävät. Vastuu kunnossapidosta siirtyy samalla kunnalle. Kunnossapitolain mukaiset tehtävät tarkoittavat kunnossapidon osalta lain 4 § mukaisia tehtäviä.

Kunta voi periä katujen kunnossapidon kustannukset tontinomistajilta lain 14b §:n mukaisesti vuosittain. Kunta hyväksyy maksujen määräytymisperusteet.

Kunnossapitovastuun siirto

Rovaniemen kaupunki on käynnistänyt 1.11.2011 Rovaniemen teknisen lautakunnan päätöksellä §204 kunnossapitolain 8§ mukaisen menettelyn kunnossapitovastuun siirtämiseksi liitekarttaan 1 rajatun Rovakadun ja Koskikadun katualueilla kokonaan kaupungin hoidettavaksi sekä lain mukaan tontinomistajille kuuluvien kunnossapito-velvoitteiden hoidosta aiheutuneiden kustannusten perimiseksi kiinteistöiltä.

Kunnossapitovastuu esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan kaupungin hoidettavaksi 1.10.2012. alkaen.

Tällöin kaupunki vastaa seuraavista katualueen talvikunnossapitotehtävistä:
- auraus
- polanteen tasaus ja poisto
- aurauslumen poiskuljetus
- liukkauden torjunta (hiekoitus)
- hiekoitushiekan poisto

Kiinteistöjen vastuulle jäävät tontin kohdalla seuraavat tehtävät:
- katualueella olevien porrasten, portaiden ja ovien edustojen sekä seinien ja aidanvierustojen talvikunnossapitotehtävät (ns. käsityöt)
- puhtaanapitotehtävät (lian, roskien, lehtien, rikkaruohon ja irtonaisten esineiden poisto) tontin rajasta kadun keskilinjaan asti
- tontin alueella olevat kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävät

Maksujen määräytymisperuste

Kuten edellä on kerrottu kunta voi periä kunnossapidon kustannukset tontinomistajilta lain 14b §:n mukaisesti vuosittain. Lain mukaan kunta hyväksyy maksujen määräytymisperusteet sisältävän taksan.

Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.11.2011 päättänyt (§204), että kunnossapidosta aiheutuneet kustannukset peritään toteutuneiden kustannusten mukaan kultakin kiinteistöltä kiinteistön katuun rajoit-tuvan tontin pituuden suhteessa koko alueen kiinteistöjen tonttipituuteen.

Tällöin laskentakaava on:
Tontin maksuosuus = toteutuneet kustannukset x (tontin pituus / koko alueen tonttien yhteispituus).

Päätösehdotus, sen nähtävillä oloaika ja muistutusten jättö

Rovaniemen kaupunki esittää, että kaupunki ottaa liitekarttaan 1 rajatun katualueen kunnossapitotehtävät kokonaan kaupungin vastuulle edellä kerrotussa laajuudessa ja että kaupunki perii lain mukaan tontinomistajille kuuluvien kun-nossapitovelvoitteiden hoidosta aiheutuneet kustannukset kiinteistöiltä edellä kerrotun maksun määräytymisperusteen mukaan.

Kunnossapitovastuu siirretään kokonaisuudessaan kaupungin hoidettavaksi 1.10.2012. alkaen.

Päätösehdotus kunnossapidon siirtämiseksi on nähtävillä Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla 21.3.2012 – 4.4.2012 välisen ajan.

Kiinteistönomistaja voi jättää asiasta muistutuksen päätösehdotuksen nähtävillä oloaikana Rovaniemen kaupungin kirjaamoon Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätiedot: kunnossapitomestari Hannu Kumpula
p. 016-322 8100
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi 

Liitekartta kaupungin kunnossapitoon otettavista katualueista on nähvänä Osviitassa 21.3.2012 - 4.4.2012 välisen ajan.