Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päätös Lohirannantien maanrakennus Oy:n kallion louhintaa ja murskausta koske-vasta ympäristölupahakemuksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päätös Lohirannantien maanrakennus Oy:n kallion louhintaa ja murskausta koske-vasta ympäristölupahakemuksesta

30.5.2016 8:00

Päätös Lohirannantien maanrakennus Oy:n kallion louhintaa ja murskausta koske-vasta ympäristölupahakemuksesta

Lohirannantien maanrakennus oy on jättänyt ympäristölupahakemuksen kallioki-viaineksen louhinnasta ja murskaamisesta. Toiminta-alue sijaitsee Muurolan ky-lässä Kemijoen itäpuolella, Rautionsaaren taajaman eteläpuolella. Alue on ole-massa oleva kalliokiviaineksen ottopaikka ja toiminnan harjoittajalla on voimassa oleva maa-aineslupa 80 000 m3 vuoteen 2022 saakka Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta. Toiminta-alueella on tarkoitus louhia kalliota poraamalla ja räjäyttämällä sekä murskata louhetta eri kokoluokan mursketuotteiksi. Valmista mursketta käytetään lähialueen rakennuskohteisiin.

Alueelle sijoitettava murskauslaitos toimii kysynnän mukaan urakkaluontoisesti 2 – 8 vk vuodessa. Murskausta harjoitetaan maanantaista perjantaihin klo 07 – 22 ja louhintaa klo 8 – 21. Murskauslaitoksen vuotuiseksi tuotannoksi on arvioutu keskimäärin 10 000 tonnia ja maksimissaan 21 000 tonnia erilaisia mursketuottei-ta. Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan kevyttä polttoöljyä polttoaineena käyttävällä aggregaatilla. Polttoöljyn tankkaukset pääsääntöisesti säiliöautosta, mikäli alueella varastoidaan polttoainetta varastointi pienissä (200 – 300l) kak-soisvaippasäiliöissä.

Lähimpään asuinrakennukseen on etäisyyttä noin 2,1 km, Kemijoen itäpuolen tie on lähimmillään 1,7 km etäisyydellä. Toiminnassa kallion louhinnassa poraamal-la ja räjäyttämällä sekä kiviaineksen rikotuksessa, murskaamisessa, lastauksessa ja kuljetuksessa syntyy melua ja pölyä. Pölyn ja melun kantautumista asutuksen suuntaan vähennetään sijoittamalla murskaustoiminta mahdollisimman kauas lähimmistä häiriintyvistä kohteista sekä sijoittamalla toiminta kaivuualueen pohjal-le. Tällöin ottoalueen korkeat reunat vähentävät meluvaikutusta. Lisäksi valmiin tuotteen varastokasoja voidaan sijoittaa meluvalleiksi. Pölyämistä vähennetään tarvittaessa vesikastelulla ja laitteiden koteloinneilla. Räjäytystyöt ajoitetaan yleensä valoisan aikaan ja niistä varoitetaan asianmukaisin merkein.

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta eikä sen lähiympäristössä ole vesistöjä. Alueen lähietäisyydellä ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja, joihin toimin-nalla