Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maankaatopaikkaa koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta tiedottaminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maankaatopaikkaa koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta tiedottaminen

7.9.2016 8:00

Asia
Maankaatopaikkaa koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta tiedottaminen

Hakija
Rovaniemen kaupunki, Tekniset palvelut, Yhdyskuntatekniikka
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut on tehnyt ympäristölupahakemuksen koskien ympäristöluvanvaraisen maa-ainesten läjitystoiminnan olennaista muutosta. Hake-muksen mukaan maankaatopaikalle on tarvetta sijoittaa suurempi määrä maa-aineksia kuin mitä voimassa olevassa ympäristöluvassa sallitaan. Maankaatopaikka sijaitsee Vennivaarassa Rovaniemen kaupungin omistamilla kiinteistöillä 698-401-39-169, 698-401-39-189 ja 698-401-39-195 ja lupaa haetaan maankaatopaikan laajentamiseksi pohjoiseen kaupungin omistamalle kiinteistölle 698-401-39-193. Alue sijoittuu Vennivaaran asemakaavoitetun asuinalueen itä- ja pohjoispuolelle ja idässä alue rajoittuu Kittiläntiehen.

Toiminta-alueelle läjitetään lähialueen rakennustyömailta peräisin olevia pilaantumattomia maa-aineksia. Hakemuksen mukainen laajennusalue on kooltaan noin 1,6 ha, jonne läjitetään noin 56 000 m3 (noin 86 000 t) ylijäämämaita. Vuosittaisen läjitysmäärän arvioidaan olevan 10 000 - 49 000 tonnia. Maa-aineksia alueelle voi toimittaa vain sopimuksen mukaan ja toimittajilta peritään teknisen lautakunnan hyväksymä käsittelymaksu.

Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä eikä sillä ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai terveyteen. Toiminnasta aiheutuva liikennemelu ja tärinä ovat hakemuksen mukaan hyvin vähäisiä, eikä niistä aiheudu haittaa ympäristöön. Toiminnan seurauksena alueen maanpinnan korkeusasema muuttuu, mutta tällä ei hakemuksen mukaan ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Läjitystoiminnan päätyttyä alue muotoillaan ja sille istutetaan puuntaimia.

Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 7.9. - 7.10.2016 välisenä aikana.Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 7.10.2016 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitus.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Anna Tammilehto (p. 040-8305586)

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta