Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy

31.7.2017 8:00

Asia

Maa-aineslupahakemus soran ja kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupahakemus louhintaan, murskaamiseen ja maa-aineksen varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

 

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

 

Hakija

Napapiirin Kuljetus Oy

Marttiinintie 10

96300 Rovaniemi

 

Yhteyshenkilö Vesa Rahkonen (puh 0400 783 955)

 

Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee noin 14 kilometriä Rovaniemen keskustasta suuntaan länsi-luode ja noin 6 km Vennivaaran radiomastolta suuntaan länsi-lounas kiinteistöllä Rovaniemen MLK:n VM VI RN:o 698–893–15–1. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät lomarakennukset ovat noin 2 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueelta koilliseen. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät vesistöt ovat Pätäkkälammit noin 1 km länteen, Pissilampi noin 1,4 km lounaaseen sekä Pissioja noin 500 metriä pohjoiseen. Alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita eikä muinaismuistokohteita. Alue on Rovaniemen maakuntakaavassa MT-aluetta (erityisesti puuntuotantoon tarkoitettua aluetta). Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa alue on merkitty EO-alueeksi (maa-ainesten ottoalue).

 

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 100 000 m3:n suuruiselle soran ja kalliokiviaineksen otolle. Samalla haetaan lupaa saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Sora-alueen pinta-ala on noin 0,72 ha ja kallioalueen 1,51 ha. Ottamistasoksi sora-alueelle esitetään +181.00 ja kallioainekselle + 175.00. Pintamaat läjitetään ottoalueen laidoille, josta ne jälleen käytetään alueen maisemointiin ottamistoiminnan päätyttyä. Otettava kiviaines jalostetaan ja käytetään lähialueiden maarakennuskohteisiin. Pissivaaran kallioalueella on 30.6.2021 päättyvä maa-aineslupa (576/2011). Sora-alue on uusi.

 

Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan louhintaan ja murskaukseen sekä maa-aineksen varastointiin viideksi (5) vuodeksi. Samalla haetaan lupaa saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 100 000 t). Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 7.00–22.00, poraamista ma-pe klo 7.00–21.00, rikotusta ma-pe klo 7.00–22.00 ja räjäytystä ma-pe klo 8.00–18.00 sekä kuormaamista ja kuljetusta ma-pe klo 6.00–22.00. Toimintajaksojen ajankohta ja kesto vaihtelee vuosittain. Louhintaa ja murskausta on keskimäärin 1,5 kk vuodessa, toimintajakson ollessa keskimäärin 2-4 viikkoa kerrallaan. Toiminnalle ei ole aiempaa ympäristölupaa.

 

Päästöt ja jätteet

Hakemuksen mukaan pöly, melu ja tärinä ovat lyhytkestoisia ja rajoittuvat pienelle alueelle. Päästöt ilmaan ovat vuositasolla niin vähäisiä, etteivät ne vaikuta ilman laatuun. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjaveteen. Toiminnassa syntyvät vähäiset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Käytettävät koneet ja laitteet ovat uudehkoja ja omaavat parhaan teho/hyötysuhteen. Koneet ja laitteet huolletaan säännöllisesti. Toiminnassa syntyvää pölyä vähennetään kastelulla. Laitos sijoitetaan louhoksen pohjalle, jolloin äänen kantautuminen alueen ulkopuolelle on mahdollisimman vähäistä. Pintamaiden ja varastokasojen sijoittelulla voidaan myös estää melun leviämistä alueella. Toiminnasta aiheutuva todennäköisin riski on polttoainepäästö maaperään. Riski pyritään estämään polttoaineiden sijoittamisella maaperästä eristetylle alustalle sekä käyttämällä kaksoisvaipallisia säiliöitä.

 

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa 31.7.–30.8.2017 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).

 

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 30.8.2017 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

 

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

 

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta