Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljeltus Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljeltus Oy

3.3.2017 8:00

Asia
Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Napapiirin Kuljetus Oy
Marttiinintie 10
96300 Rovaniemi

Yhteyshenkilö Vesa Rahkonen (puh 0400 783 955)

Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Kemijoen itäpuolentien varrella, noin 5 km:ä Rovaniemen kaupungin keskustasta kiinteistöllä Kullervo RN:o 698–401–2–147. Alue on uusi, eikä alueella ei ole aiempaa maa-aineslupaa tai ympäristölupaa. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät asutukset ovat noin 600–800 m etäisyydellä toiminta-alueelta pohjoi-seen. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee Tavivaarassa noin 2,5 km eteläkaakkoon. Lähimmät vesistöt ovat Kemijoki noin 700 m länteen ja Rautiojärvi noin 1,2 km itäkaakkoon. Alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on 1,2 km koilliseen (Paukanpalon luonnonsuojelualue). Korkiavaara on Lapin POSKI-hankkeessa arvotettu kohtalaisen arvokkaaksi kallioalueeksi. Ottoalue on Rovaniemen maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa alue on merkitty EO-alueeksi.

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 500 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Samalla haetaan lupaa saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Lupahakemus koskee vaihetta 1 ja ottoaluetta on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa alueille 2 ja 3. Ottoalueen ja tien (MT926) väliin jyrkänteelle jätetään noin 2,3 ha:n suojavyöhyke. Louhinta-alueen pinta-ala on noin 4,6 ha ja ottamistasoksi esitetään +120.00. Kallion pinta paljastetaan louhittavalta alueelta ja pintamaat läjitetään ottoalueen laidoille. Otettava kiviaines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla ja käytetään lähialueiden maarakennuskohteisiin.

Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin. Samalla haetaan lupaa saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 100 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 200 000 t). Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 7.00–22.00, poraamista ma-pe klo 7.00–21.00, rikotusta ma-pe klo 7.00–22.00 ja räjäytystä ma-pe klo 8.00–18.00 sekä kuormaamista ja kuljetusta ma-pe klo 6.00–22.00. Toimintajaksojen ajankohta ja kesto vaihtelee vuosittain. Louhintaa ja murskausta on keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa, toimintajakson ollessa keskimäärin 2-4 viikkoa kerrallaan.

Päästöt ja jätteet
Hakemuksen mukaan pöly, melu ja tärinä ovat lyhytkestoisia ja rajoittuvat pienelle alueelle. Toiminta ei vaikuta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen. Alueella ei ole rakennuksia. Alue on metsätalouskäytössä eikä lähistöllä ole suojeltuja kohteita. Lähistöllä ei ole vesistöjä, joihin toiminta voisi vaikuttaa. Päästöt ilmaan ovat vuositasolla niin vähäisiä, etteivät ne vaikuta ilman laatuun. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjaveteen. Toiminnassa ei synny merkittävästi jätteitä. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Käytettävät koneet ja laitteet ovat uudehkoja ja omaavat parhaan teho/hyötysuhteen. Koneet ja laitteet huolletaan säännöllisesti.

Toiminnassa syntyvää pölyä vähennetään koteloinnilla ja tarvittaessa kastelulla. Pintamaat ja murskeiden varastokasat sijoitetaan murskauslaitoksen ympärille ja laitos sijoitetaan mahdollisimman alhaiselle tasolle sekä suojaavien maastonmuotojen taakse, ei melusta tule olemaan häiriötä ympäristölle ja melutason ohjearvojen mukainen päiväajan ekvivalenttitaso (klo 7.00–22.00) 55 dB tulee alittumaan. Räjäyttämisen aiheuttama tärinä ei yllä lähimpiin asuinrakennuksiin asti. Toiminnasta aiheutuva todennäköisin riski on polttoainepäästö maaperään. Riski pyritään estämään polttoaineiden sijoittamisella maaperästä eristetylle alustalle sekä käyttämällä kaksoisvaipallisia säiliöitä.

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa 6.3.–5.4.2017 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 5.4.2017 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta