Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Morenia Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Morenia Oy

21.6.2018 14:00

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MORENIA OY


Asia
Maa-aineslupahakemus kallion ottamiseen sekä ympäristölupahakemus kallion murskaami-seen ja varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Morenia Oy
Puh 040 3506375

Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen kaupungin Kivitaipaleen kylän Mäki nimisellä tilalla (RN:o 698-402-371-3), Rovaniemen keskustasta noin 28 km pohjoiseen. Ottoalue ei sijoitu pohjave-sialueelle, eikä sen läheisyydessä ole muinaismuistoja. Ottoalue ei sijaitse luonnonsuojelualu-eella. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin päässä. Rovaniemen maakuntakaavassa hakemusalue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Tilan omistaa Pulli Kari ja Mervi.

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 80 000 m3:n suu-ruiselle kalliokiviaineksen otolle. Ottoalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria ja ottamissyvyy-deksi esitetään 0-15 metriä. Kiviaines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla ja se käytetään lähialueiden maarakennuskohteisiin. Alueella on ollut aiempi maa-aineslupa joka on päättynyt 30.6.2017. Ottotoimintaa alueella ei ole aloitettu.

Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen louhinnalle, murskaamiselle ja varastoinnille. Li-säksi ympäristölupaa haetaan kierrätysasfaltin varastoinnille ja murskaamiselle sekä vastaan-ottaa puhtaita ylijäämämaita noin 10 000 tonnia vuodessa kuitenkin enintään 20 000 tonnia koko luvan voimassaoloaikana. Puhdasta ylijäämämaata käytetään alueen maisemointiin. Hakemuksen mukaan mahdollinen asfaltin murskaus tapahtuu samanaikaisesti kalliokiviai-neksen murskauksen kanssa. Kalliokiviaineksen keskimääräinen tuotanto määrä on 42 000 tonnia vuodessa ja suurimmillaan 80 000 tonnia vuodessa. Kierrätysasfaltin keskimääräinen tuotanto määrä on 2000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 10 000 tonnia vuodessa. Alueella ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Hakemuksen mukaan toiminta ei ole jatkuvaa vaan tuotantojaksoina kysynnän mukaan kes-kimäärin kerran tai kaksi vuodessa, toimintajaksojen pituuksien ollessa 2-4 viikkoa kerrallaan. Kalliokiviaineksen Murskaaminen, poraaminen, rikotus ja räjäyttäminen ajoittuvat arkipäiville maanantaista perjantaihin klo 6-22 väliselle ajalle. Kuljetus ja kuormaaminen ajoittuvat maa-nantaista lauantaihin klo 6-22 väliselle ajalle. Kiviainesten varastointiaika on yleensä alle vuo-den.


Päästöt ja jätteet
Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuu pölyä, melua ja tärinää joista ei aiheudu haittaa lähimpään asutukseen. Louhintaporauksessa syntyvän kiviainespölyn leviäminen estetään poravaunuun sijoitetun pölynkeräyslaitteiston avulla. Murskauksessa syntyvän pölyn määrää vähennetään tarvittaessa myös kastelemalla tai kuljettimia peittämällä. Tuotannosta syntyvillä murskekasoilla pystytään ehkäisemään melun leviämistä. Toiminnan aikana polttonesteet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai valuma-altaallisissa erillisissä suojakonteissa. Polt-to- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja alu-eella on tuotantotoiminnan aikana öljynimeytysmateriaalia vahinkotilanteiden varalle. Toimin-tajaksojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttoaineita. Kuljetuskalustosta, työkoneista sekä aggregaateista syntyy päästöjä joita vähennetään kaluston uusimisella ja riittävillä huoltotoimil-la. Urakoitsijoita vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa.

Toiminnassa syntyy vähäinen määrä talousjätettä sekä jäteöljyä, jotka toimitetaan jätehuolto-määräysten mukaisesti asianmukaiseen käsittelyyn.

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa 25.6.2018–26.7.2018 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 26.7.2018 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympä-ristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, puh 046 923 1554, Tapio.Lakkala@rovaniemi.fi


Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta
Ollut nähtävänä Rovaniemen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
Laitetaan ilmoitustaululle 21.6.2018
Otetaan pois ilmoitustaululta 27.7.2018
Todistaa: Rovaniemellä _____._____.______ K ___________________________________