Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Morenia Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Morenia Oy

15.2.2018 11:00

Rovaniemi kaupunki
Ympäristölautakunta KUULUTUS

Päivämäärä
15.2.2018MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MORENIA OYAsia
Maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottamiseen sekä ympäristölupahakemus murskaamiseen ja varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.


Hakija
Morenia Oy
Yhteyshenkilö Jani Harjula (puh 040 350 6375)


Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylän Jokkavaara nimisellä kiinteistöllä (RN:o 698-401-64-31). Matkaa Rovaniemen keskustaan on noin 15 km. Kulkuyhteys ottoalueelle tapahtuu Koskenkyläntiehen yhdistyvän soratien kautta. Ottoalue sijoittuu 1 luo-kan pohjavesialueelle (Jokkavaara). Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita tai luonnonsuojelualueita. Rovaniemen Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO) ja tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv). Toiminta-alueen etäisyys lähimpään asutukseen on 350 metriä.


Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 50 000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan otolle sekä alueen maisemoinnille. Ottoalueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria ja ottamistasoksi esitetään +96,0..+97,0. Otettua kiviainesta käytetään lähialueiden rakennuskohteisiin. Alue on vanhaa ottoaluetta, johon myönnetty maa-aineslupa on päättynyt 30.6.2016.


Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan murskaamiselle sekä maa-aineksen varastoinnille. Hakemuksen mukaan murskaustoiminta ei ole jatkuvaa, vaan toimintaa on 0-2 kertaa vuodessa. Toiminta jakson pituus on noin 2-3 viikkoa kerrallaan. Pääsääntöisesti toimintaa alueella on ma-pe klo 7-22. Toiminta-alueella tuotettavan kiviaineksen määrä on noin 10 000 m3 vuodessa (maksi-missaan 50 000 m3). Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.Päästöt ja jätteet
Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuvat pöly, melu ja tärinä rajoittuvat toiminta-alueelle tai sen läheisyyteen. Murskeiden varastokasat ja pintamaat sijoitetaan toiminta-alueelle siten, että ne muodostavat meluesteen estäen melun leviämistä ympäristöön. Toiminnassa syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa kastelulla. Toiminnassa syntyvä pöly jää pääosin toiminta-alueen sisälle, joka montun reunojen korkeuden vuoksi on suurilta osin tuulelta suojassa. Toiminnassa käytetään moderneja laitteita joiden päästöt ovat rajoitettuja. Murskauslaitteisto ja toiminnot, kuten kuormaus, tapahtuvat harjun sisäisessä montussa, jolloin montun reunat tekevät meluvallien virkaa. Toiminnasta aiheutuva liikenne ja kuljetusmäärät vaihtelevat ky-synnän mukaan. Polttoaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa, ylitäytön estäjillä varustetuissa säiliöissä. Mahdolliset öljysäiliöt ovat kaksoispohjallisia ja lukittavia. Alueella suoritettava tankkaus ja pienet huoltotyöt tehdään tarkoitusta varten rakennetulla suoja-alueella jonka pohja ei läpäise nesteitä. Jäteöljy kerätään lukittaviin kontteihin tai säiliöihin ja toimitetaan puhdistetta-vaksi jäteöljyn keräykseen tai ongelmajätelaitokselle. Syntyvä talousjäte kerätään kannellisiin jäteastioihin ja toimitetaan kaatopaikalle. Polttoaine- ja öljypäästöt ennalta torjuen ei toiminnas-ta aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Pohjaveteen jää yli 16 metrin koskematon suojakerros. Alueella on varattuna imeytysainetta mahdollisia vuotoja varten.

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa 16.2.–19.3.2018 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 19.3.2018 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta