Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Lapin Maa- ja Konetyöt Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Lapin Maa- ja Konetyöt Oy

2.3.2018 8:00

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS LAPIN MAA- JA KONETYÖT OY

Asia
Maa-aineslupahakemus kallion ottamiseen sekä ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle sekä varastoinnille.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Lapin maa- ja konetyöt Oy
Yhteyshenkilö Vesa Rahkonen (puh 040 747 4186)

Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Alakorkalon kylässä Tuomivaarassa kiinteistöllä Tuomivaara RN:o 698-401-28-71. Uusi ottoalue sijoittuu Tuomijärventien varteen, Rovaniemen keskustasta noin 12 km lounaaseen. Ottoalueen omistaa Pasi Häkkinen. Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät lomarakennukset ovat noin 800 m ja lähimmät asuinrakennukset noin 1,2 km etäisyydellä toiminta-alueesta. Rovaniemen maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (MT). Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottoalueen läheisyydessä on lähteitä noin 50 m ja 390 m etäisyydellä. Alueen läheisyydessä ei ole muinaismuisto-ja eikä luonnonsuojelualueita.

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 300 000 m3:n suuruiselle kallion otolle. Ottoalueen pinta-ala on 7,68 hehtaaria ja ottamissyvyydeksi 0-7 metriä. Alimmat ottotasot ovat suunnitelman mukaan +120.00..122.00. Otettava käytetään lähialueiden tarpeisiin. Alueella ei ole aiempaa maa-aineslupaa.

Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan, murskaamiseen sekä varastointiin. Hakemuksen mukaan murskaustoimintaa on kysynnän mukaan 1-2 kk kerrallaan. Toimintaa alueella on ympäri vuoden. Murskaamista alueella suoritetaan arkipäivisin klo 7.00–22.00, poraamista klo 7.00–21.00, rikotusta klo 8.00–18.00, räjäyttämistä klo 8.00–18.00 sekä kuormaamista ja kul-jetusta klo 6.00–22.00 välisenä aikana arkipäivisin. Mursketuotteiden keskimääräiseksi tuo-tannoksi on arvioitu 30 000 m3 vuodessa ja maksimi tuotannoksi 60 000 m3 vuodessa. Alueella ei ole aiempaa ympäristölupaa.


Päästöt ja jätteet
Toiminnasta voi aiheutua pölyämistä liikenteestä, murskaamisesta ja kallion poraamisesta. Pölyämistä vähennetään kastelulla ja ehkäistään murskan koteloinnein sekä poravaunun pölynkeräyslaitteistolla. Murskauslaitoksen aiheuttamaa melua vähennetään sijoittamalla varas-tokasat laitoksen ympärille ja sijoittamalla se mahdollisimman alhaiselle tasolle ottoalueella. Toiminnassa ei synny merkittävästi jätteitä. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnasta aiheutuva todennäköisin riski on polttoainepäästö maaperään. Riski pyritään es-tämään polttoaineiden sijoittamisessa maaperästä eristetylle alustalle sekä käyttämällä kaksoisvaipallisia säiliöitä. Mikäli polttoainetta pääsee maaperään, onnettomuuden torjunta aloite-taan välittömästi. Onnettomuudesta ilmoitetaan viranomaiselle ja pilaantunut maa-ainesten toimitetaan viranomaisen osoittamaan paikkaan.


Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa 5.3.–4.4.2018 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).


Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 4.4.2018 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympä-ristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.


Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta