Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Lapin Kuljetus Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Lapin Kuljetus Oy

15.2.2018 12:00

Rovaniemi kaupunki
Ympäristölautakunta KUULUTUS

Päivämäärä
15.2.2018MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS LAPIN KULJETUS OY


Asia
Maa-aineslupahakemus kallion ottamiseen sekä ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle sekä varastoinnille. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.


Hakija
Lapin Kuljetus Oy
Yhteyshenkilö Juha Laiho (puh 0400 102 300)


Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Muurolan kylässä, Rovaniemen kaupungin eteläosassa Takavaarassa kiinteistöllä Valtion metsämaa RN:o 698-893-17-1 (Takavaaran kallioalue). Matkaa Rovaniemen keskustaan on noin 15 km. Alueen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita, luonnon-suojelualueita tai asutusta. Toiminta-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Rovaniemen maakunta-kaavassa alue on merkitty maa-ainestenottoalueeksi (EO).


Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 171 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Ottoalueen pinta-ala on noin 2 hehtaaria ja ottamis-syvyydeksi 0-15 metriä. Alin ottotaso on +108.00. Otettu kiviaines tulee rakennustoiminnan käyttöön. Alue on vanhaa ottoaluetta, jolla on voimassa oleva maa-aineslupa. Lupa päättyy 30.6.2024.


Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan, murskaamiseen sekä varastointiin. Lisäksi alueella on tarkoitus vastaanottaa myös puhtaita ylijäämämaita tie- ja maarakennuskohteiden leik-kauksista. Ylijäämämaita vastaanotetaan toiminta-alueelle enintään 5 000 tonnia vuodessa. Ylijäämämaita on tarkoitus hyödyntää varastoalueen pohjilla sekä alueen maisemoinnissa. Alueella louhitaan ja murskataan kalliokiviainesta maksimissaan 70 000 t/a. Louhintaa ja murskausta on 0–2 kertaa vuodessa, toimintajakson ollessa 0–8 viikkoa kerrallaan pääsään-töisesti ma-pe klo 7.00–22.00. Toiminnalle ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Päästöt ja jätteet
Hakemuksen mukaan kallion louhinnan ja murskauksen pääasialliset ympäristövaikutukset ovat melu sekä leijuva ja laskeuta pöly. Näihin voidaan vaikuttaa murskauslaitoksen sijoitteluin avulla ja kallion päältä saatavien pintamaiden sekä varastokasojen käytöllä melu- ja pölyesteinä. Porauksessa syntyvää pölyn leviämistä voidaan kastelun lisäksi ehkäistä laitoksen seulastojen ja kuljettimien koteloinnein sekä lopputuotteen putoamiskorkeutta säätelemällä. Muut ympäristövaikutukset alueella muodostuvat työkoneiden ja valmiiden tuotteiden kulje-tuksiin käytettävän kuljetuskaluston liikennöinnistä alueella.

Tuotantotoiminnan vaatimat polttoaineet varastoidaan lukituissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytön estäjillä. Tankkauslaitteisto on varustettu sulkuventtiileillä. Öljytuotteet varastoidaan tynnyreissä niille varatussa valuma-altaallisessa varastossa. Poltto-aineiden ja öljyjen käsittelyalue suojataan riittävän laajalla tiiviillä kalvolla, jonka päällä on suohaavaa maakerrosta 20-30cm.

Toiminnasta syntyvä sekajäte säilytetään jäteastioissa ja toimitetaan Napapiirin Residuum Oy:lle. Murskauslaitoksen toiminnasta syntyy pieniä määriä vaarallisia jätteitä (jäteöljy tms. öljyinen jäte). Jätteet toimitetaan alueelta jatkokäsittelyyn asianmukaiseen ongelmajätteiden käsittelypaikkaan. Vaaralliset jätteet säilytetään lukitussa kontissa tai vähintään tiivispohjaises-sa katetussa tilassa, niin etteivät ne aiheuta ympäristöriskejä. Syntyneistä jätteistä pidetään kirjaa, joista ilmenevät myös jätteiden toimituspaikat.

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa 16.2.2018–19.3.2018 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 19.3.2018 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympä-ristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta