Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Juhani Pyhäjärvi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Juhani Pyhäjärvi

1.12.2017 12:00

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JUHANI PYHÄJÄRVI

Asia
Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Juhani Pyhäjärvi
Puh 0400 654 525

Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Kemijoen itäpuolentien varrella, noin 5 km:ä Rovaniemen kaupungin keskustasta kiinteistöllä Palokangas RN:o 698-401-207-26. Hakija omistaa ottoalueen. Otto-alue on uusi. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät asuinra-kennukset ovat noin 750 m ja 1 000 m etäisyydellä toiminta-alueelta pohjoiseen. Alue ei sijait-se pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet ovat 1,2 km etäisyydellä pohjoisessa sijaitse-va Pöyliövaaran pohjavesialue ja 1,8 km etäisyydellä etelässä sijaitseva Tavivaaran pohjaesi-alue. Lähimmät vesistöt ovat Kemijoki noin 1 km länteen ja Rautiojärvi noin 1,2 km itäkaak-koon. Alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on 1,2 km etäisyydellä koillisessa sijaitseva Paukanpalon luonnonsuojelualue. Korkiavaara on Lapin POSKI-hankkeessa arvotettu kohtalaisen arvokkaaksi kallioalueeksi. Ottoalue on Rovaniemen maa-kuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa alue on merkitty EO-alueeksi. Naapurikiinteistölle on myönnetty maa-aineslupa- ja ympäristölupa.

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 192 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Lupahakemus koskee vaihetta 1 ja ottoaluetta on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa alueille 2-3. Louhinta-alueen pinta-ala on noin 1,4 ha ja ottamistasoksi esitetään +120.00. Kallion pinta paljastetaan louhittavalta alueelta ja pintamaat läjitetään ottoalueen laidoille. Otettava kiviaines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla ja käytetään lähialueiden tarpeisiin.

Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 35 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 50 000 t/a). Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 7.00–22.00, poraamista ma-pe klo 7.00–21.00, riko-tusta ma-pe klo 8.00–18.00 ja räjäytystä ma-pe klo 8.00–18.00 sekä kuormaamista ja kuljetusta ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 7.00–18.00. Toimintajaksojen ajankohta ja kesto vaihtelee vuosittain. Louhintaa ja murskausta on keskimäärin 1–2 kertaa vuodessa, toimintajakson ol-lessa 1–2 kuukautta kerrallaan.

Päästöt ja jätteet
Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuvat pöly, melu ja tärinä rajoittuvat toiminta-alueelle tai sen läheisyyteen. Murskeiden varastokasat ja pintamaat sijoitetaan toiminta-alueelle siten, että ne muodostavat meluesteen lähimmän asutuksen suuntaan. Louhinnassa ja murskauk-sessa käytetään laitteita, jotka täyttävät voimassaolevat normit melun ja pölyn suhteen. Toi-minnassa syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa kastelulla. Toiminnasta aiheutuva liikenne ja kuljetusmäärät vaihtelevat markkinatilanteen mukaan. Liikenteen aiheuttamaa soratien pölyämistä estetään tarvittaessa kastelemalla tai päällystämällä tie, jos mahdollista pölyämistä ei muutoin voida estää. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjaveteen eikä toiminnassa ei synny jätevesiä. Sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöön. Toiminta-alueella syntyvät hulevedet johdetaan rakennettavaan laskeutusaltaaseen, jonka tehtävänä on tasata virtaamia ja laskeuttaa kiintoaines altaaseen. Toiminnassa ei synny merkittävästi jätteitä. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Toimintaan liittyviä riskejä ovat koneiden ja laitteiden öljyvuodot. Alueella on varattuna imeytysainetta mahdollisia vuotoja varten. Alueen luvatonta käyttöä toimintajaksojen ulkopuolella vähennetään katkaisemalla kulkuväylät esimerkiksi puomilla.

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa 4.12.2017–3.1.2018 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 3.1.2018 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta