• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

24.3.2016 8:00

Asia
Ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaustoimintaan Rovaniemen kaupungin Muurolan kylässä Hirsimaan kallioalueella.

Hakija

Lohirannantien Maanrakennus Oy
Väylätie 48 B7
96300 Rovaniemi

Toiminnan pääpiirteinen kuvaus

Lohirannantien Maanrakennus Oy hakee ympäristölupaa kallion louhintaan ja maa-aineksen murskaustoiminnalle Rovaniemen kaupungin Hirsimaassa, kiinteistöllä 698-406-3-35. Toiminta-alue sijaitsee Muurolan kylässä Kemijoen itäpuolella, Rautionsaaren taajaman eteläpuolella. Alue on vanhaa avolouhosta. Lähimpään asuinrakennukseen on etäisyyttä noin 2,1 km, Kemijoen itäpuolen tie on lähimmillään 1,7 km etäisyydellä.

Toiminta-alueella pinta-alaltaan 3,56 ha on tarkoitus louhia kalliota poraamalla ja räjäyttämällä sekä murskata louhetta eri kokoluokan mursketuotteiksi. Hakijalla on alueelle voimassa oleva maa-ainesten ottolupa 80 000 m3 vuoteen 2022 saakka. Valmista mursketta käytetään lähialueen rakennuskohteisiin.

Alueelle sijoitettava murskauslaitos toimii kysynnän mukaan urakkaluontoisesti 2 – 8 vk vuodessa. Murskausta ja louhintaa harjoitetaan maanantaista perjantaihin klo 07 – 22. Murskauslaitoksen vuotuiseksi tuotannoksi on arvioutu keskimäärin 10 000 tonnia ja maksimissaan 40 000 tonnia erilaisia mursketuotteita. Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan kevyttä polttoöljyä polttoaineena käyttävällä aggregaatilla. Polttoöljyn tankkaukset pääsääntöisesti säiliöautosta, mikäli alueella varastoidaan polttoainetta varastointi pienissä (200 – 300l) kaksoisvaippasäiliöissä.

Arvio ympäristövaikutuksista

Toiminnassa kallion louhinnassa poraamalla ja räjäyttämällä sekä kiviaineksen rikotuksessa, murskaamisessa, lastauksessa ja kuljetuksessa syntyy melua ja pölyä. Pölyn ja melun kantautumista asutuksen suuntaan vähennetään sijoittamalla murskaustoiminta mahdollisimman kauas lähimmistä häiriintyvistä kohteista sekä sijoittamalla toiminta kaivuualueen pohjalle. Tällöin ottoalueen korkeat reunat vähentävät meluvaikutusta. Lisäksi valmiin tuotteen varastokasoja voidaan sijoittaa meluvalleiksi. Pölyämistä vähennetään tarvittaessa vesikastelulla ja laitteiden koteloinneilla. Räjäytystyöt ajoitetaan yleensä valoisan aikaan ja niistä varoitetaan asianmukaisin merkein.
  

Asiakirjojen nähtävillä pito

Kuulutus on yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla 24.3. – 26.4.2016. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ko. aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 26.4.2016 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, ympäristölautakunta Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.

Lisätietoja tarvittaessa
Ympäristötarkastaja Harri Katainen
Puh. 016 322 2120 , 050 3661430
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta