Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus ympäristölupahakemuksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

21.12.2018 8:00

Asia: Poroteurastamoa ja lihaa käsittelevää laitosta koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen.

Hakija: Lapin Nahka Oy, Nikkarinkuja 5, 96910 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus: Lapin Nahka Oy on hakenut ympäristölupaa poroteurastamon ja lihaa käsittelevän laitoksen toiminnalle kiinteistöllä 698-409-19-343. Kiinteistö sijaitsee Norvatien teollisuusalueella osoitteessa Nikkarinkuja 5.
 
 Laitoksella teurastetaan poroja sekä leikataan, pakataan ja pakastetaan poron lihaa. Porosesongin ulkopuolella leikkaamossa voidaan käsitellä myös muualla teurastettuja ruhoja tai raakapaloiteltua lihaa. Laitoksella voidaan lisäksi ottaa vastaan, pakastaa ja varastoida marjoja.
 
 Teurastamon toiminta on sesonkiluonteista ja painottuu noin 6 kuukauden ajalle syys-maaliskuussa. Teurastusaikana porot kuljetetaan laitokselle elävinä ja tarhataan piha-alueelle odottamaan teurastamolle siirtämistä. Odotusaika voi vaihdella muutamasta tunnista kolmeen vuorokauteen. Teurastamossa käsitellään enintään noin 2 000 poron ruhoa (50 000 kg ruhoja) vuorokaudessa. Laitokselle valmiina ruhoina ja raakapaloina vastaanotettava liha mukaan luettuna lihaa voidaan käsitellä yhteensä enintään 2,5 miljoonaa kiloa vuodessa.
 
 Toiminnassa käytettävät kemikaalit ovat pääasiassa pesu- ja desinfiointiaineita, joiden varastomäärät laitoksella ovat pieniä. Määrällisesti eniten varastoidaan kylmälaitteistossa käytettävää ammoniakkia (700 kg) ja hiilidioksidia (1 600 kg).
 
 Teurastamolla syntyvät teurasjätteet luokitellaan 2. ja 3. luokan sivutuotteiksi, joita voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeina, rehuna tai rehun valmistuksessa. Sivutuotteet käsitellään, pakataan, varastoidaan ja toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi vastaanotto-/käsittelypaikkojen edellytysten mukaisesti.
 
Ympäristövaikutukset: Laitoksen toiminnasta ympäristöön aiheutuvat päästöt arvioidaan vähäisiksi. Toiminnassa ei synny päästöjä ilmaan, maaperään eikä pinta- tai pohjavesiin. Laitokselta viemäriin johdettavat jätevedet ovat pääasiassa pesuvesiä ja ne esikäsitellään ennen viemäriin johtamista.  Laitosalueella syntyvät hulevedet imeytetään maahan omalla tontilla. Toiminnasta ei aiheudu melua eikä tärinää lukuunottamatta laitokselle tapahtuvaa liikennöintiä.
 
 Asiakirjojen nähtäväolo: Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 21.12.2018 - 23.1.2019 Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä os. Revontulen kauppakeskus/Rovaniemen Olkkari, Koskikatu  25, 2. krs.
 
 Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen: Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 23.1.2019 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).
 
 Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitukset.
 
 Lisätietojen antaja: Ympäristötarkastaja Tarja Bergman puh. 0400 190 360.
 
 Kuuluttaja: Ympäristölautakunta