Etusivu>Asiointi>Kuulutus päätöksestä koskien ympäristösuojelulain mukaista ilmoitusta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista
Valtion kuulutukset

Kuulutus päätöksestä koskien ympäristösuojelulain mukaista ilmoitusta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista

26.9.2019 15:00

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ

LAPELY/4481/2017  
26.9.2019 18/2019

ASIA Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 26.9.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Rovaniemen kaupungissa osoitteessa Kroopinpalontie, Rovaniemi, kiinteistöt RN:ot 698-401- 13-119.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Rovaniemen kaupunki PL 8216
96101 ROVANIEMI

Yhteyshenkilö: Erkki Lehtoniemi, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi  Y-tunnus 1978283-1

ASIAKIRJOJEN JA KUULUTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Päätös on kuulutusaikana nähtävillä Rovaniemen kapungin virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa Koskikatu 25, 2. krs, 28.10.2019 saakka, Rovaniemi ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelussa, osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi sekä www-sivuilla www.ymparisto.fi  > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > llmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet >Lapin Ely-keskus.

Kuulutus pidetään nähtävillä 28.10.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla sekä www­ sivulla www.ely-keskus.fi  > Lappi > Ajankohtaista> Kuulutukset.

VALITTAMINEN
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella tai sähköisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirja liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon viimeistään 28.10.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Vaasan hallinto-oikeuden postiosoite on PL 204, 65101 VAASA, käyntiosoite Korsholman­ puistikko 43 ja sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi.

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaisesti valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, kunnalla sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja päätöksestä antaa insinööri Anna-Kaisa Puhakka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puh. 0295 037 358 tai sähköpostitse anna-kaisa.puhakka@ely-keskus.fi

Kuulutus on julkipanotodistuksella varustettuna palautettava Lapin ELY-keskuksoloajan päätyttyä.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS