Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy, Äijälehto II
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy, Äijälehto II

26.10.2018 10:00

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

25.10.2018

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus oy, ÄIJÄNLEHTO II

Asia

Maa-aineslupahakemus hiekan ja soran ottamiseen sekä ympäristölupahakemus maa-aineksen murskaamiseen ja varastointiin.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija

Napapiirin Kuljetus Oy

Yhteyshenkilö Antti Ryhänen, puh 040 536 5500, antti.ryhanen@napapiirinkuljetus.fi

Toiminnan sijainti

Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen Kemihaaran rekisterikylän Palovaarassa tilalla Uusiheikkilä RN:o 698-401-63-62 (Äijänlehto II). Luvanhakijalla on maanomistajan suostumus maa-aines- ja ympäristöluvan hakemiseen.

Toiminta-alue sijaitsee noin 11 km Rovaniemen kaupungista kaakkoon. Alueelle on Ranuantieltä noin 5 km Kroopinpalontietä pitkin. Toiminta-alueella ei ole aiempaa ottotoimintaa. Luvanhakijalle on myönnetty naapuritilalle maa-aineslupa 684/2017 (YMLA 167 § 28.11.2017), joka päättyy 1.12.2027.

Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 500 m etäisyydellä lounaassa. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Noin 300 m etäisyydellä on lähin pohjavesialue, Kroopinpalo-Palovaaran 1 luokan pohjavesialue (121699103). Lähimmät vesistöt ovat Ruokajärvi lähimmillään noin 230 m etäisyydellä länsilounaassa ja Ruokojärvestä Pikkujokeen laskeva oja noin 38 m lännessä ja Ruokolampi noin 77 m etäisyydellä kaakossa. Ruokolampi on osittain umpeen soistunut pieni lampi, johon ei laske eikä siitä lähde ojia. Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Ottoalueen luoteisosassa on Caruna Oy:n 110 kV suurjännitelinja, mutta ottotoiminta ei ulotu linjalle.

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 550 000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan otolle. Toiminta-alue on pinta-alaltaan 8.55 ha, ottamissyvyydeksi esitetään 0-16 m ja alimmaksi ottamistasoksi +103.00. Otettava kiviaines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla ja käytetään lähialueiden rakentamistarpeisiin. Toiminnalla ei ole aiempaa maa-aineslupaa.

Ympäristölupa

Ympäristölupaa haetaan maa-aineksen murskaamiseen, rikotukseen ja varastointiin. Murskaustoiminta alueella on tuotantojakso-periaatteella toteutettavaa toimintaa ja tuotantojaksoja arvioidaan olevan kysynnän mukaan 1-2 kertaa vuodessa. Tuotantojakson pituus on 1-2 kuukautta. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 110 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 220 000 t/a).  Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 6.00-22.00 ja rikotusta ma-pe klo 6.00-22.00 sekä kuormaamista ja kuljetusta ma-pe klo 6.00-22.00 ja la 7.00-18.00 välisenä aikana. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Päästöt ja jätteet

Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden riskejä vähennetään koneiden ja laitteiden osalta

käyttämällä parasta mahdollista tekniikka ja uusimalla kalustoa. Meluhaittaa vähennetään meluvalleilla ja sijoittamalla murskauslaitos alhaisimmalle tasolle. Pölyämistä estetään kastelemalla maa-ainesta ja/tai murskausaseman koteloinneilla. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä varataan vahinkotilanteiden varalle riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Poltto- ja voiteluaineet säilytetään joko kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai valuma-altaallisissa suojakonteissa. Toiminta-aikana syntyvät vähäiset määrät talousjätettä sekä jäteöljyä toimitetaan jäteasemalle asianmukaisesti hävitettäviksi.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 29.10.–28.11.2018 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 28.11.2018 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta