Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Korkiavaara, Juhani Pyhäjärvi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Korkiavaara, Juhani Pyhäjärvi

12.9.2018 0:00

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

11.9.2018

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Juhani Pyhäjärvi

Asia

Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin. Hakemus on kuulutettu aiemmin 4.12.2017–3.1.2018. Suunnitelmien ja ottamissijainnin muututtua, hakemus kuulutetaan uudelleen. Aiemmin jätetyt muistutukset otetaan huomioon.

 

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

 

Hakija

Juhani Pyhäjärvi

Puh: 0400 654 525

 

Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Kemijoen itäpuolentien varrella, noin 5 km:ä Rovaniemen kaupungin keskustasta kiinteistöllä Palokangas RN:o 698-401-207-26. Hakija omistaa ottoalueen. Ottoalue on uusi. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 750 m ja 1000 m etäisyydellä toiminta-alueelta pohjoiseen. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet ovat 1,2 km etäisyydellä pohjoisessa sijaitseva Pöyliövaaran pohjavesialue ja 1,8 km etäisyydellä etelässä sijaitseva Tavivaaran pohjavesialue. Lähimmät vesistöt ovat Kemijoki noin 1 km länteen ja Rautiojärvi noin 1,2 km itäkaakkoon. Alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on 1,2 km etäisyydellä koillisessa sijaitseva Paukanpalon luonnonsuojelualue. Korkiavaara on Lapin POSKI-hankkeessa arvotettu kohtalaisen arvokkaaksi kallioalueeksi. Ottoalue on Rovaniemen maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa alue on merkitty EO-alueeksi. Naapurikiinteistölle on myönnetty maa-aines- ja ympäristölupa.

 

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 150 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Toiminta-alue on pinta-alaltaan 1,8 ha ja ottamistasoksi esitetään +105.00 m. Kallion pinta paljastetaan louhittavalta alueelta ja pinta-maat läjitetään otto-alueen laidoille. Otettava kiviaines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla ja käytetään lähialueiden tarpeisiin.

 

Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 42 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 90 000 t/a).  Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 7.00–22.00, poraamista ma-pe klo 7.00–21.00, rikotusta ma-pe klo 7.00–21.00 ja räjäytystä ma-pe 7.00–21.00 sekä kuormaamista ja kuljetusta ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 7.00–18.00. Toimintajaksojen ajankohta ja kesto vaihtelee vuosittain. Louhintaa ja murskausta on keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa, toimintajakson ollessa 2-6 viikkoa kerrallaan.

 

Päästöt ja jätteet

Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuvat pöly, melu ja tärinä rajoittuvat toiminta-alueelle tai sen läheisyyteen. Murskeiden varastokassat ja pintamaat sijoitetaan toiminta-alueelle siten, että ne muodostavat meluvallin ja sijoittamalla murskauslaitos alhaisimmalle mahdolliselle tasolle. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään laitteita, jotka täyttävät voimassaolevat normit melun ja pölyn suhteen. Toiminnassa syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa kastelemalla ja/tai koteloinneilla. Liikenteen aiheuttamaa soratien pölyämistä estetään tarvittaessa kastelemalla tai päällystämällä tie, jos mahdollista pölyämistä ei voi muutoin estää. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjaveteen eikä toiminnasta synny jätevesiä. Sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöön. Toiminta-alueella syntyvät hulevedet johdetaan rakennettavaan laskeutusaltaaseen, jonka tehtävänä on tasata virtaamia ja laskeuttaa kiintoaines altaaseen. Toiminnassa ei synny merkittävästi jätteitä. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Toimintaan liittyviä riskejä ovat koneiden ja laitteiden öljyvuodot. Alueella on varattuna imeytysainetta mahdollisia vuotoja varten. Alueen luvatonta käyttöä toimintajaksojen ulkopuolella vähennetään katkaisemalla kulkuväylät esimerkiksi puomilla.

 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin Osviitan infopisteessä 13.9.2018–15.10.2018 välisenä aikana (os. Hallituskatu 7).

 

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 15.10.2018 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi. Aiemmin jätetyt muistutukset otetaan huomioon.

 

Lisätietojen antaja

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, puh: 046 923 1554

Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi, puh: 040 029 5595

 

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta