• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

4.4.2016 10:00

Asia
Eläinsuojaa koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen.

Hakija
Anne-Maria ja Ibush Krasniqi

Toiminnan kuvaus
Anne-Maria ja Ibush Krasniqi ovat hakeneet ympäristölupaa 75 lypsylehmän, 60 hiehon ja 31 vasikan eläinsuojalle. Hakemuksen mukainen eläinsuoja sijoittuu Rovaniemen kaupungin (698) Kemihaaran maarekisterikylään (402) kiinteistölle Mäkiniemi 112:9 ja osoitteeseen Mäkiniementie 91, Pekkala.

Tilalle rakennetaan syksyllä 2015 tulipalossa tuhoutuneen navetan tilalle uusi parsipihattonavetta. Uuden navetan rakentamisen yhteydessä eläinsuojan toimintaa laajennetaan lisäämällä eläinmäärää noin 35 %:lla verrattuna aiempaan tilanteeseen.

Eläinsuojan lannankäsittely järjestetään lietelantamenetelmällä, pois lukien poikima- ja hoitokarsinat sekä pienten vasikoiden karsinat, jotka kestokuivitetaan. Tilalla on olemassa olevaa lietelannan varastointitilaa 1 800 m3 minkä lisäksi navetan yhteyteen rakennetaan yksi uusi 1 975 m3 lietesäiliö. Laajennuksen jälkeen tilalla on riittävästi lietelannan varastointitilaa 12 kuukauden aikana syntyvän lannan varastontiin. Kuivalannan varastointiin käytetään vanhaa laakasiiloa (156 m3) ja uutta rakennettavaa 343 m3 kuivalantalaa. Toiminnassa syntyvä lanta hyödynnetään maanparannusaineena peltoviljelyn yhteydessä. Lannan levitykseen on käytettävissä yhteensä 82 hehtaaria peltopinta-alaa.

Eläinsuojan yhteyteen ei rakenneta jaloittelualuetta tai ulkotarhaa eikä eläimiä laidunneta.

Eläinsuojassa syntyvät pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Eläinsuojan wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Lannan ja pesuvesien lisäksi eläinsuojan toiminnassa syntyy seuraavia jätteitä: muoveja, jäteöljyä, rautaromua, loistelamppuja, akkuja ja pattereita. Lisäksi syntyy jäterehua ja kuolleita eläimiä.

Ympäristövaikutukset
Lantavarastojen tyhjennyksen ja lannan levityksen aikana aiheutuu lyhytaikaisesti lannan hajua. Muutoin toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle. Eläinsuoja ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Asiakirjojen nähtävänä olo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) 4.4.-3.5.2016 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 3.5.2016 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tarja Bergman 0400 190 360

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta