Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, maa-aines- ja ympäristölupahakemus Jaatilanvaara Morenia Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus, maa-aines- ja ympäristölupahakemus Jaatilanvaara Morenia Oy

2.10.2018 0:00

Rovaniemi kaupunki
Ympäristölautakunta KUULUTUS

Päivämäärä
28.9.2018


MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JAATILANVAARA MORENIA OY


Asia 
Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ja soran ottamiseen sekä ympäristölupahakemus kalliokiviainesten louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija
Morenia Oy
Yhteyshenkilö: Jani Harjula
Puh: 040 3506375

Toiminnan sijainti
Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen kaupungin eteläosassa, noin 42 km Rovaniemeltä. Otto-alue ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä sen läheisyydessä ole muinaismuistoja. Jaatilanvaaran luonnonsuojelualue sijaitsee noin 750 metrin etäisyydellä ottoalueesta Jaatilanvaaran toisella puolella. Lähin rakennus sijaitsee noin 1600 metriä o ttoalueesta itään päin. Rovaniemen maa-kuntakaavassa hakemusalue sijaitsee maa- ja metsätalous alueella (MT). Alueella ei ole voi-massa olevaa asema- tai yleiskaavaa.

Maa-aineslupa
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle 40 000 m3ktr:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle ja 40 000 m3ktr:n suuruiselle soran otolle. Ottoalueen kokonais-pinta-ala on 10 ha varastointi- ja tukitoiminta-alueineen. Haettavan ottamisalueen koko on noin 6 ha ja alin suunniteltu ottotaso on +160.00. Maa-aineksen ottosyvyys vaihtelee välillä 0-25 metriä. Otettava maa-aines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla ja se käytetään lähialuei-den maarakennuskohteisiin. Alueella ei ole aiempaa maa-aineslupaa.

Ympäristölupa
Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen louhinnalle, murskaamiselle ja varastoinnille. Kalliokiviaineksen ja soramurskeen keskimääräinen tuotanto määrä on 10 000 tonnia vuodessa ja maksimi määrä on 20 000 tonnia vuodessa. Alueella ei ole aiempaa ympäristölupaa.
Hakemuksen mukaan toiminta ei ole jatkuvaa vaan tuotantojaksoina kysynnän mukaan keski-määrin kerran tai kaksi vuodessa, toimintajaksojen pituuksien ollessa 1-4 viikkoa kerrallaan. Kalliokiviaineksen Murskaaminen, poraaminen, rikotus ja räjäyttäminen ajoittuvat arkipäiville maanantaista perjantaihin klo 6-22 väliselle ajalle. Kuljetus ja kuormaaminen ajoittuvat maa-nantaista lauantaihin klo 6-22 väliselle ajalle. Kiviainesten varastointiaika on yleensä alle vuoden.
Lisäksi ympäristölupaa haetaan kierrätysasfaltin varastoinnille ja murskaamiselle, muualta tuotavan maa-aineksen murskaamiselle ja varastoinnille sekä vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita alueen maisemointia varten. Maisemointia varten vastaanotettavia puhtaita ylijäämämaita otetaan vastaan maksimissaan 10 000 m3ktr luvan voimassaoloaikana. Maisemointi kuitenkin toteutetaan siten, että puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto ei ole maisemoinnin kannalta välttämätöntä. Asfalttijätteen keskimääräinen tuotantomäärä on 1000 tonnia vuodessa ja mak-simi määrä on 5000 tonnia vuodessa. Muualta tuotavan murskattavan maa-aineksen keskimääräinen tuotantomäärä on 2000 tonnia vuodessa ja maksimi määrä on 8000 tonnia. Alueella ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Päästöt ja jätteet 
Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuu pölyä, melua ja tärinää joista ei aiheudu haittaa lähimpään asutukseen. Louhintaporauksessa syntyvän kiviainespölyn leviäminen estetään poravaunuun sijoitetun pölynkeräyslaitteiston avulla. Murskauksessa syntyvän pölyn määrää vähennetään tarvittaessa myös kastelemalla tai kuljettimia peittämällä. Tuotannosta syntyvillä murskekasoilla pystytään ehkäisemään melun leviämistä. Melun vähentämiseksi murskauslaitos sijoitetaan louheen murskauksessa heti kun mahdollista toiminnan aikana jo aikaisemmin muodostuneiden kallioseinämien suojaan. Toiminnan aikana polttonesteet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai valuma-altaallisissa erillisissä suojakonteissa. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja alueella on tuotantotoiminnan aikana öljynimeytysmateriaalia vahinkotilanteiden varalle. Toimintajaksojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttoaineita. Kuljetuskalustosta, työkoneista sekä aggregaateista syntyy päästöjä joita vähennetään kaluston uusimisella ja riittävillä huoltotoimilla. Urakoitsijoita vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa.
Toiminnassa syntyy vähäinen määrä talousjätettä sekä jäteöljyä, jotka toimitetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti asianmukaiseen käsittelyyn. 

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25) 2.10.2018–1.11.2018 välisenä aikana.

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 1.11.2018 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh. 050 9111 097


Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta