• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Koulupsykologin virka

1.7.2011 9:30Rovaniemen kaupungissa on haettavanakoulupsykologin virka toistaiseksi

Koulupsykologi toimii Rovaniemen kaupungin koulupalvelukeskuksen uudistuvassa oppilashuollon tiimissä. Kaupunkimme perusopetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti koulupsykologille mää-ritellään oppilaspohjaksi n. 600 oppilasta (2 koulua). Varhainen avoin yhdessä tekeminen ja verkos-tomainen työote ovat meillä vahvasti esillä. Oppilashuollon henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää työnkuvaansa uudistuneen lainsäädännön mukaisesti ennaltaehkäisevään, kouluyhteisön hyvinvoin-tia edistävään suuntaan. Työntekijöiden kouluttautumista tuetaan ja heille järjestetään säännöllistä työnohjausta.

Kelpoisuusvaatimuksena koulupsykologin virkaan on laillistetun psykologin pätevyys. Eduksi kat-sotaan kokemus työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja aikaisempi koulupsykologinen työ. Erityisesti arvostamme osaamista lasten ja nuorten tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin tuke-misessa.

Palkkaus on 3264,31 euroa /kk, muut palvelusuhteeseen liittyvät ehdot KVTES:n mukaisia.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-tilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoit-teessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Hakuaika päättyy 15.8.2011

Lisätietoja antavat:
erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho puh 0400 950 162, irmeli.vahaaho@rovaniemi.fi

Rovaniemellä 1.7.2011

KOULUPALVELUKESKUS