Etusivu>Asiointi>Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kainuun prikaatin johtamassa taisteluharjoituksessa
Valtion kuulutukset

Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kainuun prikaatin johtamassa taisteluharjoituksessa

5.3.2020 13:00

Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14 §

Kainuun prikaatin asiakirja MP16556 Kainuun prikaatin toimintakäsky 2020

KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN HARJOITUSTOIMINTAAN KAINUUN PRIKAATIN JOHTAMASSA TAISTELUHARJOITUKSESSA


Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Kainuun prikaatin johtama taisteluharjoitus ulottuu päätöksen liitteessä 1 oleville yksityisten omistamille alueille (harjoitusalueet piirretty karttaan). Harjoitus on 25.5. - 6.6.2020.

Koska puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, puolustusvoimien alue- tai paikallishallintoviranomainen tai harjoituksen johtaja voi päättää kiinteistöjen käyttämisestä. Päätös voidaan tällöin antaa tiedoksi hallintolain (434/2003) mukaisella yleistiedoksiannolla.

Kainuun prikaatin johtama taisteluharjoitus ei ole toteutettavissa niiden laadun perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Sodanajan joukkojen harjoittaminen edellyttää ajoittain laajojen alueiden käyttöä myös Lapissa. Näin kyetään harjoittamaan joukkojen taktisesti oikeita käyttöperiaatteita. Tällä perusteella puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä.
Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana ympäristöteknikkoon vahingon laadun ja määrän toteamiseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Kainuun prikaatiin.

Tämä hallinnollinen päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla liitteen 2 mukaisesti.

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Kiinteistön käyttöä koskevaa sopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin laissa oikeudenkäynnissä hallintoasioissa säädetään.

Asiaan saa lisätietoja numerosta puh 0299 451 151 ja vahinkojen osalta numerosta puh 0299 451 180.

Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnissä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimusohje liitteenä 3.

Apulaiskomentaja
Everstiluutnantti Mika Seppä


Apulaisosastopäällikkö
Majuri Risto J Heikkinen


Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET 1 Harjoitusalue
2 Tiedoksianto
3 Valitusosoite

JAKELU Rovaniemen kaupunki
Sodankylän kunta
Pelkosenniemen kunta
Kemijärven kaupunki
Puolustusvoimien verkkosivut
Maarit Tulokas, Pääesikunta Oikeudellinen osasto

TIEDOKSI KaiPrekoulos