Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsitteli: osavuosikatsaus, Tilaliikelaitoksen toiminnan uudelleenorganisointi, kaupungintalon korjaus ja jätehuoltosopimuksen päivittäminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: osavuosikatsaus, Tilaliikelaitoksen toiminnan uudelleenorganisointi, kaupungintalon korjaus ja jätehuoltosopimuksen päivittäminen

10.6.2019 16:50

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti esittää kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.4.) valtuustolle tiedoksi.

Kaupungin alkuvuoden neljän ensimmäisen kuukauden tulos jäi -12,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alunperin tälle vuodelle on budjetoitu -9,1 miljoonan alijäämä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat esityksen toimenpiteistä vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseksi 23.8. mennessä. Talousarvioon mahdollisesti tehtävät muutokset käsitellään kaupunginhallituksessa 2.9.2019 ja tuodaan päätettäväksi syyskuun valtuustoon.

Esitys valtuustolle: Tilaliikelaitoksesta taseyksikkö kaupunginhallituksen alaisuuteen

Osana toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa kaupungissa on valmisteltu tilaliikelaitoksen toiminnan uudelleenorganisointia. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että tilaliikelaitoksen toiminta liikelaitoksena lakkaisi 1.1.2020 alkaen. Kaupungin tilaomaisuuden kehittäminen ja hallinnointi organisoitaisiin kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi.

Liikelaitos on toiminut 1.1.2008 alkaen, jonka jälkeen hallinnoitavien tilojen ja rakennusten määrä on vähentynyt. Tilaliikelaitoksen merkitys uusien tilojen rakennuttamisessa on myös vähentynyt, sillä valtuuston linjausten mukaisesti uudisrakentamisesta on vastannut Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy tai tilat on hankittu esimerkiksi vuokrasopimukset kilpailuttamalla.

Kaupungintalon korjaus hankesuunnitteluun


Kaupunginhallitus päätti käynnistää kaupungintalon korjauksen hankesuunnittelun, jonka toteuttaa Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy. Hankesuunnitelmassa täsmennetään kaupungintalon peruskorjauksen kustannusarvio, tilojen käyttäjät ja käyttötarkoitus. Suunnitelman tulisi olla valmiina vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankesuunnitelman pohjalta kaupunginhallitus tekee esityksen valtuustolle korjausinvestoinnista.

Kaupungintalon hankesuunnittelun ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus.

Jätehuoltosopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut Pellon ja Ranuan kuntien kanssa jätehuoltosopimuksen päivittämiseksi.

Kaupunginhallitus katsoo, että Rovaniemen kaupungin kokonaisedun kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että sopimusta (1.6.2012) jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta muutettaisiin otto-oikeuden rajoitusehdon osalta siten, että Rovaniemen kaupungilla olisi oikeus otto-oikeuden käyttämiseen silloin, kun jätehuoltojaostossa tehdään päätös Rovaniemen kaupungin alueella toteutettavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Päätöksen mukaan kaupunginhallituksella tai teknisellä lautakunnalla ei ole otto-oikeutta sellaiseen jätehuoltojaoston Rovaniemen kaupungin alueen jätteenkuljetusjärjestelmästä tekemään päätökseen, joka on tehty ennen sopimusmuutoksen voimaantuloa. Sopimusmuutos tulisi voimaan aikaisintaan 1.8.2019. Sopimusta ei siten sovellettaisi esimerkiksi jätehuoltojaoston 4.6.2019 tekemiin päätöksiin.

Eteläkeskuksen asemakaavamuutokset

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaaan myös mm. kahta asemakaavamuutosta 9. kaupunginosassa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle korttelin 9024 tonttien 4-6 käyttötarkoituksen muuttamista enemmän kaupallista käyttöä palvelevaksi. Tontit sijaitsevat Teollisuustien varrella ja alueella on jo nyt kaupallista toimintaa. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on määritelty teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Lopullisesta kaavamuutoksesta päättää valtuusto.

Asemakaavamuutoksen myötä rakennusoikeudet ja kerrosluvut säilyisivät ennallaan, mutta tonttien luovutus- ja vuokrahinnoissa sovellettaisiin kaupunginhallituksen toukokuussa 2018 (28.5.2018 § 235) hyväksymiä ehtoja.

Toinen asemakaavamuutos etenee ehdotusvaiheeseen ja se asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavamuutos koskee Hallitien, Teollisuustien, Lampelankadun ja Suosiolantien ympäristössä sijaitsevia kortteli-, katu- ja virkistys- ja teollisuusraidealueita. Kaavamuutoksessa kaava-alue muutettaisiin, katuja lukuunottamatta, toimitila- ja liikerakennusten korttelialueiksi. Muutos tukisi alueen toiminnan muutosta teollisuuspainotteisesta kaupallisen toiminnan suuntaan.