Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsittelee: Osavuosikatsaus, organisaatiouudistus ja vastaus vuoden 2018 arviointikertomukseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsittelee: Osavuosikatsaus, organisaatiouudistus ja vastaus vuoden 2018 arviointikertomukseen

1.10.2019 17:35

Syksyisten puiden takana jätkänkynttiläsilta.

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 7.10. kuluvan vuoden toista osavuosikatsausta (1.1.-31.8.2019). Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää, että kuluvan vuoden taloutta tasapainotetaan muun muassa mahdollisilla hintojen korotuksilla, hankintoja rajoittamalla ja rakenteellisia muutoksia nopeuttamalla. 

Kaupungin taloutta rasittaa tällä hetkellä voimakkaasti verontilitysjärjestelmään ja verotukseen liittyvien uudistuksien aiheuttama valtion  verotulotilitysten lasku. Verotulotilitysten kertymä oli elokuun lopussa 8,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Verorahoituksen laskiessa ovat vastaavasti verorahoituksella katettavat nettomenot kasvaneet 31.8. mennessä 10,3 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämän vuoksi kaupungin tulos poistojen jälkeen painuu noin 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Verotilitysten vaje 15 miljoonaa euroa maksetaan kaupungille osin vuoden 2019 lopussa ja pääosin ensi vuoden puolella. 

Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen tulokset ovat osavuosikatsauksen ajankohdassa positiivisia. Peruskaupungin alijäämä kääntää konsernin tuloksen noin 19 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Konsernin lainakanta oli elokuun lopussa noin 303 miljoonaa euroa eli 4800 euroa/asukas.
Verontilitysjärjestelmän aikaansaamat kunnallisveron suuret kausittaiset heilahtelut aiheuttavat epävarmuutta kuntien taloussuunnittelussa. Rovaniemen kaupungin kunnallisveron verotulopohjan eli ennakonpidätyksen alaisten tulojen kasvuksi on kuitenkin arvioitu 3,8 prosenttia vuonna 2019 ja kasvun arvioidaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Verotulopohjan kasvusta huolimatta Rovaniemen kaupungille tilitettävien verotulojen määrä on laskenut edellä mainituista teknisistä syistä johtuen.

Rovaniemen kaupungin toimintaympäristö kehittyy yhä suotuisasti. Väkiluku on kasvamassa noin 300 asukkaalla ja työttömyysaste laskenut noin 10 prosenttiin. Rakentaminen on edelleen voimakasta; elokuun loppuun mennessä valmistui noin 470 uutta asuntoa.

Organisaatiouudistuksen valmistelu etenemässä linjauksiin lautakuntien ja toimialojen määrästä
Kaupunginjohtaja esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että organisaatiouudistuksen valmistelua jatkettaisiin neljän toimialan mallilla. Hallinto-organisaatio muodostuisi elinvoimapalvelujen, sivistys- ja hyvinvointipalvelujen, perusturvapalvelujen sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimialoista. Lautakuntia olisivat elinvoimalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Nykyiset kuusi aluelautakuntaa korvautuvat elinkeinolautakunnan alaisella kylien kehittämisjaostolla. Uusi toimielin- ja hallinto-organisaatio tulisi voimaan 1.1.2020 alkaen.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on muun muassa virtaviivaistaa kaupungin johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä. 

Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2018 arviointikertomukseen

 Kaupunginhallitus käsittelee valtuustolle annettavaa selvitystä vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten aiheuttamista toimenpiteistä. 

Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessa huomioita muun muassa kaupungin talouden tasapainottamisen viipymiseen, omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehostamiseen sekä päätösten täytäntöönpanon tehostamiseen. Lautakunta suositti myös kaupungin strategian uudistamista siten, että siinä huomioitaisiin henkilöstöpolitiikan linjaukset. 

Organisaatiouudistuksen lisäksi arviointikertomuksessa esille nostettuihin asioihin vastataan muun muassa hallintosääntöä uudistamalla. Hallintosäännössä tullaan selkeyttämään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa. Henkilöstöpolitiikan linjausten täytäntöönpanoa voitaisiin tehostaa erillisellä toimeenpano-ohjelmalla, kuten muidenkin strategisten tavoitteiden osalta.

Ounasvaaran kehittämistyö jatkunee koordinaatioryhmän vetämänä

Kaupunginhallituksen perustama kehittämistyöryhmä on tarkastellut vuoden 2019 aikana Ounasvaaran kehittämistä kuntalaisten, urheilijoiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Työryhmän tavoitteena oli löytää yhteinen näkemys eri toimijoiden kesken siitä, miten Ounasvaaran aluetta voidaan kehittää.

Työryhmän tehtävänä oli laatia Ounasvaaralle kehittämissuunnitelma ja arvioida tarvittava kehittämisresurssi. Kehittämissuunnitelman perusteella kaupunginhallitukselle esitetään, että kehittämistyötä varten nimettäisiin koordinaatiotyöryhmä, joka perustaisi alaisuuteensa kaksi teemakohtaista alaryhmää: reittityöryhmän ja urheilutyöryhmän. Lisäksi alkuvuonna perustettu Seuraparlamentti osallistuisi urheiluseurojen ja liikuntayhdistysten sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien edistämiseen. Koordinaatioryhmä selvittäisi myös hankerahoitusmahdollisuuksia alueen kehittämiseksi.

Kaupunginhallituksen 7.10.2019 kokouksen esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.