Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kaupungin virallinen ilmoitustaulu
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kaupungin virallinen ilmoitustaulu

4.10.2018 11:30

 

§ 362

Kaupungin virallinen ilmoitustaulu

 

ROIDno-2018-2838

Valmistelija / lisätiedot: Taru Jänkälä taru.jankala@rovaniemi.fi hallintopäällikkö

 

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

 

Julkisia kuulutuksia koskevan lainsäädännön uudistaminen on käynnissä, koska edelleen voimassa oleva laki julkisista kuulutuksista (34/1925) on sisällöltään pääosin vanhentunut. Erityislainsäädännössä kuitenkin tukeudutaan kuulutuslain säännöksiin erityisestä tiedoksiantotavasta kunnan tai viranomaisen ilmoitustaululla.

 

Voimassa olevan kuulutuslain 1 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava ilmoitustaulu, joka on varattu kuulutuksille. Ilmoitustaulun on sijaittava sellaisessa paikassa, että siihen pääsee tutustumaan viraston tavanomaisina aukioloaikoina (KuulL 3 §). Kuntaliiton yleiskirjeen (15/2017) mukaan ”useissa kunnissa fyysinen ilmoitustaulu on korvattu tai sitä ollaan korvaamassa esimerkiksi sähköisellä kosketusnäyttöruudulla, josta kuulutuksia voi selata. Vaikka tämä ei täysin vastaakaan kuulutuslain ja –asetuksen sanamuotoa, lienee sellaisen käyttö kuitenkin käytännössä nykypäivänä hyväksyttävää. Edellytyksenä on kuitenkin, että siinäkin noudatetaan esim. kuulutusasetuksessa esitettyä ryhmittelyä ja että sen käytössä on huomioitu eri käyttäjäryhmien tarpeet. Näyttöruudun toimivuudesta ja varajärjestelmästä on myös huolehdittava. Tarvittaessa saatavilla on oltava apua ilmoitustaulun käyttöön.”

 

Kaupunginhallitus on 27.9.2010/285 § päättänyt, että Rovaniemen kaupungin virallinen julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee yhteispalvelupiste Osviitassa osoitteessa Hallituskatu 7 ja että kaikki Rovaniemen kaupungin viralliset julkiset kuulutukset julkaistaan kaupungin internet-sivulla sekä Osviitan sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulun hoidosta vastaavaksi viranhaltijaksi on hallituksen edellä mainitulla päätöksellä nimetty palveluneuvoja Päivi Alajoutsijärvi.

 

Osviitan palvelupiste on muuttanut syyskuun alusta 2018 Rinteenkulman kauppakeskukseen. Palvelupisteeseen tulee sähköinen ilmoitustaulu, joka varataan virallisille kuulutuksille sekä asiointipääte, jota voidaan käyttää sähköisessä muodossa olevien kuulutusasiakirjojen selaamiseen sekä muuhun sähköiseen asiointiin. Tarvittaessa saatavilla on apua.

 

Hallintopäällikön esitys:

 

Esitän, että


 

Rovaniemen kaupungin virallinen julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee 1.10.2018 lukien kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25;

kaikki Rovaniemen kaupungin viralliset julkiset kuulutukset julkaistaan kaupungin internet-sivujen virallisella ilmoitustaululla, Osviitan sähköisellä ilmoitustaululla sekä lisäksi erityislainsäädännön edellyttämällä tavalla; ja että ilmoitustaulun hoidosta vastaavaksi viranhaltijaksi nimetään asiakaspalvelujen vastaava palveluneuvoja.

 

Ehdotus

Esittelijä: Esko Lotvonen

 

Kaupunginhallitus päättää, että

 

Rovaniemen kaupungin virallinen julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee 1.10.2018 lukien kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25;

kaikki Rovaniemen kaupungin viralliset julkiset kuulutukset julkaistaan kaupungin internet-sivujen virallisella ilmoitustaululla, Osviitan sähköisellä ilmoitustaululla sekä lisäksi erityislainsäädännön edellyttämällä tavalla; ja että ilmoitustaulun hoidosta vastaavaksi viranhaltijaksi nimetään asiakaspalvelujen vastaava palveluneuvoja.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Ote kaupungin yksiköille, kuulutus viralliselle ilmoitustaululle, Taru Jänkälä, Annemari Ukskoski


 

 

 

Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 2.,10.2018 alkaen.

Rovaniemi 04.10.2018

 

 

 

 

Marja Marjetta hallintosihteeri


 

Oikaisuvaatimus

§362

 

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUVAATIMUSOHJE

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin

kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä


 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

 

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

 

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.