• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

2.7.2018 8:00

JULKIPANOILMOITUS

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia:                Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka koskee maa-aineksen ottamista, kalliokiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia sekä puhtaiden ylijäämämaiden läjitystä. Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen Muurolan kylässä, Takavaarassa, tilalla Valtion metsämaa RN:o 698-893-17-1 (Takavaaran kallioalue).

Hakija:              Lapin Kuljetus Oy

Päätöspäivä:      27.6.2018

Pykälä:              81

Antopäivä          3.7.2018

Nähtävilläolo:
Päätös pidetään nähtävänä 3.7. – 2.8.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa (os. Hallituskatu 7).

Muutoksenhaku:
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 2.8.2018.

Rovaniemellä 28.6.2018

Ympäristölautakunta