Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Jätteiden välivarastointia ja käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Jätteiden välivarastointia ja käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen

18.7.2016 8:00

Asia
Jätteiden välivarastointia ja käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta il-moittaminen

Hakija
Rovaniemen Ekoteam Oy, Lampelankatu 12, 96320 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
Rovaniemen Ekoteam Oy on hakenut tavanomaisen yhdyskuntajätteen ja vaarallisen jätteen välivarastointiin sekä hyötyjätteen käsittelyyn ja välivarastointiin myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Luvan mukaista toimintaa harjoitetaan Rovaniemen kaupungin (698) tontilla numero 698-9-9011-10, joka sijaitsee Eteläkeskuksen teollisuusalueella osoitteessa Lampelankatu 12.

Tontilla vastaanotetaan ja välivarastoidaan tavanomaista yhdyskuntajätettä, vaarallista jätettä sekä hyötyjätettä, kuten biojätettä ja pienmetallia. Jätejakeet välivarastoidaan erillään toisistaan niille varatuissa säiliöissä ja toimitetaan edelleen toimijalle, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Vastaanotettaessa jätteen laatu tarkastetaan ja tarvittaessa puhdistetaan sekä tiivistetään jatkokuljetusta varten.

Toiminnanharjoittaja vastaanottaa jätteitä yhteensä enintään noin 8000 tonnia vuodessa, josta Lampelankatu 12:ssa välivarastoidaan ne jätteet, joita ei voida suoraan jätteen syntypaikalta toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn tai loppusijoitukseen. Alueella vastaanotetaan ja välivarastoidaan jätejakeita hakemuksen mukaan (enim-mäistonnimäärä suluissa) seuraavasti: sekalaista yhdyskuntajätettä (7200 t/a), biojätettä (440 t/a), turkisjätettä (84 t/a), sairaalajätettä (7 t/a), kiinteää öljyjätettä (4 t/a) ja muovia (6 t/a). Näiden jätejakeiden lisäksi toiminnanharjoittaja ottaa asiakkailtaan vastaan pieniä määriä muita jätteitä, kuten sähkö- ja elektroniikkaromua, sekä erottelee tarvittaessa sekajätteen sekaan joutuneen hyötyjätteen ja toimittaa nämä jätejakeet asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Lupahakemuksen mukaista toimintaa alueella on arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 5.30 - 18 ja perjantaisin klo 5.30 - 15 välisenä aikana. Toimisto on avoinna arki-päivisin klo 8 - 16.


Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan toiminnassa syntyy ilmapäästöjä lähinnä ajoneuvojen ja koneiden pakokaasuista, mutta hakemuksen mukaan päästöt ilmaan eivät ole merkittäviä. Toiminnassa syntyvän melun osalta noudatetaan valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (993/1992) eikä hakemuksen mukaan toiminnasta synny haitallista melua ympäristöön.

Mahdollisia päästöjä maaperään ja vesistöihin estetään hakemuksen mukaan jätteiden käsittelypaikkojen ja varastojen tiiviillä pohjarakenteella. Huoltohallista, jossa säi-lytetään ja huolletaan toiminnassa tarvittavaa kuljetuskalustoa ja koneita, jätevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta kaupungin viemäriverkostoon. Mahdollisia poltto-aine- ja öljyvuotoja varten kiinteistölle on varattu imeytysturvetta.

Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 18.7. - 17.8.2016 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 17.8.2016 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitus.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Anna Tammilehto (p. 040-8305586)

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta