Etusivu>Palvelut>Kuntainfo>Kaupungin virallinen ilmoitustaulu>Iso-Törmänkijärven keskivedenpinnan nosto ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Valtion kuulutukset

Iso-Törmänkijärven keskivedenpinnan nosto ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen, Rovaniemi

24.6.2019 8:00


HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS


19.6.2019 Dnro PSAVI/5547/2018

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Törmänkijärven osakaskunta/ Törmängin kyläyhdistys ry, osoite Lainaankatu 1 E 31, 96200 Rovaniemi, puh. 040 039 3411

Asia Iso-Törmänkijärven keskivedenpinnan nosto ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen, Rovaniemi


Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Kuvaus toiminnasta
Törmängin kyläyhdistys ry hakee vesilain mukaista lupaa Iso-Törmänkijärven pohjapadon rakentamiseen ja vedenpinnan vakiinnuttamiseen nykyiseen vuodesta 1995 vallinneeseen tasoon. Hanketta varten on perustettu vesioikeudellinen yhteisö, jonka sääntöjen vahvistamista haetaan samassa yhteydessä.

Iso- ja Vähä-Törmänkijärvet sijaitsevat Marrasjoen vesistöalueella noin 70 kilometriä Rovaniemen keskustasta luoteeseen Pello-Meltaus -tien molemmilla puolin, lähellä Pellon kunnan rajaa. Iso- ja Vähä-Törmänkijärvien vedenkorkeuksia on laskettu Lapin maanviljelysinsinööripiirin toimesta noin 80 senttimetriä syventämällä Taapajokeen laskevaa Törmäsjokea. Työt ovat valmistuneet 23.10.1958. Vedenpintaa on nostettu nykyisellä Iso-Törmänkijärvestä lähtevän uoman pohjapadolla 1970-luvulta alkaen ja patoa on peruskorjattu vuosina 1995 ja 2011. Padot ja vedenpinnan nosto on tuolloin tehty ilman vesilain mukaista lupaa. Lapin ELY- keskus on useaan otteeseen kehottanut purkamaan padon, tai mikäli padon säilyttäminen katsotaan välttämättömäksi, hakemaan padon pysyttämistä koskeva lupa.

Iso-Törmänkijärven hankkeen tarkoituksena on tehdä nykyisen pohjapadon kohdalle Välijokeen uusi pohjapato, jonka harjan korkeus on + 129.20 m (N60). Järven keskimääräinen korkeusasema olisi +129.25 m (N60). Rakennettavan pohjapadon leveys on 13 metriä ja harjan leveys n. 60 cm. Luiskat ovat poikkisuunnassa kaltevuudeltaan 1:3. Pituussuunnassa järven puoleinen luiska on kaltevuudessa 1:3 ja uoman puoleinen 1:7. Pohjapadon leveyttä joudutaan kasvattamaan n. 3 metriä. Uoman puoleiseen luiskaan tehdään kalojen kulkua helpottamaan halkaisijaltaan noin 1,5 m syvänne. Ennen rakennustöihin ryhtymistä järven pintaa laskettaisiin n. 50 cm. Työpato tehdään moreenista hiukan nykyisen pohjapadon yläpuolelle. Uuden pohjapadon rakentaminen tehdään ns. kuivatyönä, joten työstä ei aiheudu alapuolisen vesistön samenemista. Työpatorakenne puretaan töiden valmistuttua ja siitä kaivetuilla massoilla muotoillaan padon molempien päiden maanpintaa tasoon +130,00 m. Jotta työpato ei aiheuttaisi alapuolisen Välijoen ja Törmäsjoen tilapäistä kuivumista, asennetaan työalueen läpi rumpuputki. Työsuoritus kestää kokonaisuudessaan valmistelutöineen noin 2 viikkoa, josta varsinainen työ vesistössä noin yhden viikon.

Hakija on saanut lähes kaikilta ranta-alueiden omistajilta suostumuksen hankkeen toteuttamiseksi ja arvioinut hankkeesta aiheutuvan korvattavan haitan tilan 698-405-45-0 osalta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 24.6.–14.8.2019 Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu .

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, osoite: Koskikatu 25.

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/5547/2018
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri- kylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 14.8.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus  tai sähköpostilla (kirjaamo.poh- jois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:


Kiinteistötunnus                                           Nimi
698-405-876-7                                               RN:ot 10:1-3 yht.vesialueet Vähä- ja Iso-Törmänkijärvissä,
                                                                       Koiraojassa ym
698-405-876-12                                             RN:ot 13:1-2 vesialueet Vuoskujärvessä, Iso-Törmänkijärvessä ja Pikkulampi
698-405-876-23                                             Tilojen 4:34-37 yht. vesialue Iso-Törmänkijärvessä
698-405-878-3                                               RN:ot 4:1-4 yht.maa-alueet


Lisätietoja antavat
ympäristöylitarkastaja Helena Moilanen, puh. 0295 017 688 sähköposti: helena.moilanen@avi.fi
ympäristöneuvos Hannu Puranen, puh. 0295 017 655 sähköposti: hannu.puranen@avi.fi