Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Hakemuksen tiedoksiantokuulutus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus

9.7.2018 8:00

Asia

Jätteen ammattimaista käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen

Hakija

Lapin Timanttisahaus Oy
Lampelankatu 33
96320 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus

Lapin Timanttisahaus Oy on jättänyt lupaviranomaiselle hakemuksen, joka koskee olemassa olevan luvanvaraisen toiminnan muuttamista. Hakijalla on ympäristölupa rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvän betoni-, tiili- ja puujätteen välivarastoinnille ja käsittelylle Eteläkeskuksen teollisuusalueella osoitteessa Lampelankatu 37 (kiinteistötunnus 698-9-9012-6). Yhtiö hakee nyt lupaa muuttaa toimintaa siten, että betoni- ja tiilijätteen varastoinnista ja käsittelystä alueella luovutaan ja puujätteen käsittelymäärää kasvatetaan. Lisäksi lupaa haetaan metallijätteen välivarastointiin. Puujätettä käsitellään enintään 4 000 tonnia ja metallijätettä enintään 150 tonnia vuodessa.

Hakemuksen mukaan toiminnan luonne ei muutu aiemmasta. Alueella välivarastoidaan syntypaikalla lajiteltua puu- ja metallijätettä ja käsitellään puujätettä hakettamalla. Puun haketusta suoritetaan ajoittain varastomäärän kasvettua riittävän suureksi haketusta varten. Puuhake toimitetaan hyödynnettäväksi energiana ja metallijäte kierrätykseen.

Toimintaa harjoitetaan jatkossa tonteilla 698-9-9012-4 ja 698-9-9012-5, jotka sijaitsevat osoitteissa Lampelankatu 33 ja 35. Voimassa olevan päätöksen mukaisella tontilla (698-9-9012-6, os. Lampelankatu 37) ei enää ole hakijan toimintaa.

Ympäristövaikutukset

Puun haketuksessa syntyviä pölypäästöjä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla murskattava materiaali. Haketusta tehdään päiväaikana (klo 7.00-21.00) eikä haketuksesta katsota aiheutuvan haitallista melua tai tärinää ympäristöön. Hakemuksen mukaan toiminnassa ei synny muita merkittäviä päästöjä ilmaan, maaperään eikä pohja- tai pintavesiin.

Asiakirjojen nähtävänä olo

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 9.7. - 10.8.2018 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 10.8.2018 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitukset.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Harri Katainen (050 366 1430) tai ympäristötarkastaja Carita Lallukka (050 911 1097).

Kuuluttaja

Ympäristölautakunta