Etusivu>Asiointi>Hakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Vikajoen sillan uusimista ja vanhan sillan purkamista Rovaniemellä
Valtion kuulutukset

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Vikajoen sillan uusimista ja vanhan sillan purkamista Rovaniemellä

22.10.2019 8:00

HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS

18.10.2019 Dnro PSAVI/6619/2019

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Liikenne ja infrastruktuuri, PL 8060, 96101 Rovaniemi, puh. 0295 037 222

Asia Vikajoen sillan uusiminen ja vanhan sillan purkaminen, Rovaniemi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Lapin ELY-keskus hakee aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa uuden Vikajoen maantiesillan ja työnaikaisen varasillan rakentamiseen sekä vanhan sillan purkamiseen.

Sillan rakentaminen liittyy hankkeeseen Kantatien 82 parantaminen Vikajoen sillan kohdalla. Hankkeessa huonokuntoinen ja kantavuudeltaan heikko silta uusitaan, mikä turvaa hakijan mukaan elinkeinoelämän raskaat kuljetukset pitkälle tulevaisuuteen. Sillan levennys ja uudet nykyisten suunnitteluohjeiden mukaiset kaiteet parantavat liikenneturvallisuutta. Alustavan aikataulun mukaan hanke aloitetaan vuoden 2020 keväällä ja sen kesto on noin 6–8 kuukautta.

Siltapaikka sijaitsee Rovaniemen kaupungissa Vikajärvellä kantatiellä 82 noin 4,5 km kanta- tien 82 ja valtatien 4 risteyksestä Kemijärvelle päin kohdassa, jossa kantatie ylittää Vikajoen. Nykyinen Vikajoen vesistösilta L-570 on tyypiltään kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva laattasilta ja se on rakennettu vuonna 1963. Vikajoen uusi silta on tyypiltään kolmiaukkoinen jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus on 55,0 metriä ja hyödyllinen leveys 9,5 metriä.

Vikajoen silta perustetaan kallioon ulottuvien porapaalujen varaisesti. Sillan kaikki tuet (T1, T2, T3 ja T4) perustetaan kahden porapaalun varaan. Paalut asennetaan purettavan sillan perustuksien ulkopuolelle. Päätytukien T1 ja T3 paalut eivät ole vesialueella. Paalut jäävät kokonaan maanpinnan alapuolelle ja ulottuvat sillan päätypalkkiin saakka. Välitukien T2 ja T3 paalut sijoittuvat vesialueelle ja ne katkaistaan vedenpinnan alapuolelta. Paalut jatketaan sillan kanteen teräsbetonipilareina. Uuden sillan perustaminen ei vaadi merkittäviä vedenalaisia kaivutöitä.

Vikajoen sillan rakentamisen aikana liikenne ohjataan rakennettavan varasillan kautta. Varasilta perustetaan maanvaraisena. Varasillalle rakennetaan tieyhteys pengertämällä. Varasillan vähimmäishyötyleveys on 7,35 metriä ja pituus on 16 metriä. Varasillan vapaan aukon vähimmäisleveys on 13,8 metriä ja vapaa alikulkukorkeus 1,5 metriä keskiveden pinnasta. Vastaava kulkuaukko tehdään myös uuden sillan rakennustelineisiin.

Siltojen rakentaminen käsittää rakennusjärjestyksessä seuraavat toimenpiteet: työnaikaisen kiertotieyhteyden ja varasillan rakentaminen, nykyisen Vikajoen sillan purkaminen, uuden Vikajoen sillan rakentaminen sekä työnaikaisen varasillan poistaminen ja kiertotieyhteyden purkaminen.

Hankealue on maakuntakaavassa merkitty kantatieksi. Hankealueella ei ole voimassa olevia oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Sillan läheisyydessä ei ole tiedossa kulttuuriperintö- tai muinaismuistokohteita eikä uhanalaisia tai rauhoitettuja eliölajeja.

Vikajoen uuden sillan rakenteet, mukaan lukien maatuet, sijoittuvat nykyiselle tiealueelle. Hakija on sopinut asianosaisten kanssa hankkeen vaatimien yksityisessä omistuksessa olevien maa- ja vesialueiden käytöstä työnaikaisena kiertotienä. Hakija ei hae käyttöoikeutta aluehallintovirastolta.

Hankkeella on tilapäisiä, rakennustöiden aikaisia vaikutuksia vesistön käyttöön. Vaikutukset kohdistuvat siltapaikkaan ja sen välittömään läheisyyteen. Hankkeesta arvioidaan aiheutuvan väliaikaista melua sekä veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua. Samentuman voimakkuuteen ja kulkeutumiseen vaikuttavat virtaus- ja sääolosuhteet sekä työn ajoittuminen. Sillan rakennustelineisiin jätetään pienimuotoisen vesiliikenteen mahdollistama aukko, joka on käytössä koko rakennustyön ajan. Hankkeella ei arvioida olevan pysyviä tai merkittäviä väliaikaisia vaikutuksia kalastukseen tai kalakantaan.

Hakijan näkemyksen mukaan sillan rakentamisesta ei aiheudu korvattavaa vahinkoa tai haittaa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 22.10.–21.11.2019 Rovaniemen kaupungin ilmoitustau- lulla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu .

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, osoite: Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25, 2.krs.

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/6619/2019
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri- kylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 21.11.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus  tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Laura Lindström, puh. 0295 017 672 sähköposti: laura.lindstrom@avi.fi
Ympäristöneuvos Marko Kiviniemi, puh. 0295 017 694 sähköposti: marko.kiviniemi@avi.fi