Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

9.4.2018 10:00

KUULUTUS
Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja
ympäristöselostuksen valmistelu

Tausta
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan
noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapin alueilla ja on valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla
merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet
ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja
tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva
ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja
sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla
"Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja
asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005)

Nähtävillä olevat asiakirjat
Lapin aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta,
tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Lapin kunnissa (liite 1).
Tämä kuulutus, ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille ja
merenrannikolle laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit (liite 2) ovat nähtävillä sähköisesti ELY-keskuksen
verkkopalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  sekä ELY-keskuksessa (Hallituskatu 3B). Taustaasiakirjat
ovat myös tilattavissa paperiversioina toimialueen kuntiin (ks. kohta Lisätiedot).

Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä kirjallisesti tai sähköisesti
Lapin ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.
Sähköpostiosoite on kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet,
joille vesistö- ja meritulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään
ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta tarkistaa.

Lisätiedot
Lisätietoja antavat Lapin ELY-keskuksesta:
Niina Karjalainen puh. 040 5160 357, niina.karjalainen@ely-keskus.fi
Anna Kurkela puh. 0400 775 971, anna.kurkela@ely-keskus.fi.
Timo Alaraudanjoki puh. 0400 188 466, timo.alaraudanjoki@ely-keskus.

Rovaniemellä 9. huhtikuuta 2018 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus