Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>§ 361 Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen jatkokehittäminen;alueelliset kehittämisverkostot
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

§ 361 Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen jatkokehittäminen;alueelliset kehittämisverkostot

4.10.2018 10:00

 

§ 361

Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen jatkokehittäminen; alueelliset kehittämisverkostot

 

ROIDno-2017-1324

 

 

Valmistelija / lisätiedot: Maarit Alikoski maarit.alikoski@rovaniemi.fi

 

Toimintaympäristö

 

Kaikkien osallisuus on läpileikkaava kehittämisen alue julkisen hallinnon uudistuksessa ja tulevaisuuden kunnassa. Se on juuri nyt osa Suomen kuntien strategista kehittämistä, toimintatapojen, käytäntöjen ja asenteiden uudistamista. Uusi näkemys ja linjaukset korostavat kuntien merkitystä paikallisesti muotoutuvina laaja-alaisina yhteiskunnan perusyksikköinä. Tulevaisuuden kunta kuvataan aktiivisena verkostojen hyödyntäjä, joka toimii laajassa kumppanuudessa niin elinkeinoelämän, kolmannen sektorin kuin asukkaiden kanssa. Kunta on tulevaisuuttaan ennakoiva uudistaja, joka kykenee strategisiin valintoihin (Parlamentaarinen työryhmä 2017).

 

Lainsäädännön, hallinnon ja kunnan uudistaminen luo edellytykset myös kuntien toimintakulttuurin uudistamiselle. Huomio ja toimet kohdistuvat paikallisen päätöksenteon, vastuunoton ja harkinnan vahvistamiseen sekä kuntalaisten konkreettisempaan rooliin kunnan elinvoiman edistämisessä ja kehittämistehtävissä. Yhteinen kysymys on: miten asukkaiden laaja potentiaali saadaan mukaan kuntayhteisön kehittämiseen?

 

Kaikkien osallisuus ja asukaslähtöinen toiminta

 

Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan yhdessä moninaisten toimijoiden kesken ja avaamalla ovet aidosti erilaisille toiminnan tavoille sekä moniäänisyydelle. Uusi kunta ja sen onnistuminen perustuu yhteistyöhön ja kumppanuuksiiin yksityisen, 3. sektorin sekä kuntalaisten kanssa.

 

Osallisuus ja osallistuminen jäsentyvät parhaillaan voimakkaasti ja uusin tavoin. Kansalaisyhteiskunnassa toimiminen edustaa ihmisille omakohtaisen vastuun ottamista ja vaikuttamista. Perinteisen 3. sektorin rinnalla toimii uusi kaupunkiaktivismi (4. sektori), muu vapaa kansalaistoiminta (esimerkiksi some), sosiaaliselta asemaltaan erilaiset asukkaat sekä toimijat eri julkisen hallinnon instituutioissa. Kuntien uudet osallisuusmallit sekä järjestöjen, kuntien ja maakuntien kumppanuuksien kehittäminen ilmentävät osaltaan muutosta. Yhteistä kaikille on verkostomainen toimintatapa ja paikkaperustainen sosiaalisen pääoman kasvattaminen.

 

Rovaniemi 2025 toiminnallistaminen

 

Osallisuuden ja vaikuttamisen laaja-alainen edistäminen on yksi Rovaniemi 2025 kaupunkistrategian tärkeimmistä läpileikkaavista tavoitteista. ”Rovaniemi 2025 kaupunkistrategia linjaa, että asukkaiden osallistumisen ja päättäjien ja sekä


 

kaupungin johdon ja työntekijöiden välinen vuoropuhelu toteutuu ennakoiden, oikea- aikaisesti ja yhdenvertaisesti koko kaupungin alueella. Kaupunkikonsernissa huolehditaan, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa yhdenvertaisesti näiden asioiden valmisteluun. Osallistumisessa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä menetelmiä ja palautteen antaminen on helppoa. Kaupunkilaisten me-henki on vahva. Asukaslähtöinen toiminta perustuu toimintamalleihin, jotka ovat kehittäneet paikkaperustaisia verkostoja. Kokeilukulttuurille on luotu käytännön edellytykset.” Asetettu tavoitetila edellyttää toimintakulttuurin uudistamista ja pitkäjänteistä yhteistä kehittämistyötä.

 

Osallisuuden ja vaikuttamisen jatkokehittäminen 2017-2021

 

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksin on linjattu, että edustuksellinen järjestelmä, asukkaiden suora osallistuminen ja vuoropuhelu sekä vaikuttamistoimielimet muodostavat kokonaisuuden. Rovaniemen kaupungin osallistumisjärjestelmässä on kuusi osa-aluetta: 1) Kaikille asukkaille avoin suora osallistuminen ja vuoropuhelu 2) Asukaslähtöinen toiminta: kehittäminen ja kokeilut

3)   Järjestökumppanuudet hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä 4) Erityisryhmien osallisuus ja vaikuttaminen, demokratiakasvatus 5) Viestintä sekä 6) Koulutus ja arviointi. Osallisuuden ja vaikuttamisen päätavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia elinympäristöä ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä edistää mahdollistamiseen ja

kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria. Asukkaita kannustetaan yhteisöllisyyteen sekä luovaan omatoimiseen ja kokeilevaan toimintakulttuuriin (Kh 27.3.2017 § 159).

 

Alueelliset kehittämisverkostot

 

Rovaniemen kaupungin rekisteröityneille asukasyhteisöille (asukas-, omakoti- ja kyläyhdistykset) myönnettävillä kehittämistuilla edistetään asukkaiden omaehtoista osallisuutta ja kehittämistoimintaa. Yhdistykset voivat hakea tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (liikunta- ja kulttuuriharrasteet), asukkaiden turvallisen arjen edistämiseen (vuorovaikutus osana hyvää arkea, viriketoiminta omien voimavarojen puitteissa, turvallinen asuminen ja ympäristö), uusii kehittämisideoihin ja asukastoimintaa kehittävään kokeilevaan kehittämiseen, maisema- ja ympäristöhoitotöihin, viestintään, markkinointiin ja koulutustoimintaan sekä laajempiin yhteishankkeisiin. Hakemukset jätetään yksittäisten yhdistysten toimesta.

 

Rovaniemen kaupungin osallistumisjärjestelmään sisältyvää asukaslähtöistä toimintaa esitetään uudistettavaksi vastaamaan laajemmin ja vaikuttavammin toimintaympäristön muutokseen ja toimimaan kehittyneemmässä roolissa osana tulevaisuuden Rovaniemeä. Tätä tarkoitusta varten esitetään perustettavaksi nykyisen asukaslähtöisen toiminnan jatkokehittämisenä alueelliset kehittämisverkostot 1) keskuksen alueelle ja 2) kylien alueelle. Kehittämisverkostot ja niiden toiminta luovat osaltaan edellytyksiä Rovaniemi 2025 kaupunkistrategiaan sisältyvän ennaltaehkäisevän toiminnan, omavastuisuuden sekä ennakoivan yhteiskuntaosallisuuden toteuttamiselle käytännössä. Ne tarjoavat kokoavan rakenteen ja yhteyspinnan kunnan keskinäisviestinnälle sekä kuntalaisten tieto- osallisuulle.


 

Kehittämisverkostojen toiminnan päätarkoituksena on

 

1.   kaikkien osallisuuden, yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen asukkaiden, yhteisöjen ja järjestöjen omaehtoisella toiminnalla.

2.   omaehtoinen kehittämistoiminta, paikallinen kokeilukulttuuri sekä niiden  kehittäminen. Kehittämisen agenda rakennetaan osallistuvan

budjetoinnin menetelmin ja toimintaan on haettavissa hakemusmenettelyllä kehittämistukea. Talousarvioehdotus 2019 sisältää määrärahan kehittämisverkostojen  toimintaan.

3.   kehittää omaehtoisesti ja yhteistyössä kunnan ja eri toimijoiden kanssa toimintamalleja jotka saattavat yhteen, liittävät ja yhdistävät eri toimijaverkostoja sekä rakentavat kumppanuuksia.

Kehittämisen lähtökohtana on paikkojen ensisijaisuus ihmisen elinympäristön, hyvinvoinnin ja toiminnan, kulttuurin sekä kokemuksien tarkastelussa. Toiminta ei korvaa olemassa olevaa perinteistä asukasyhteisöjen toimintaa. Kehittämisverkostojen valmistelvat toimet esitetään käynnistettäväksi syyskaudella 2018. Toiminnan käynnistämisen vaiheet ovat: 1) Viestintä ja motivointi: käynnistyen syksy 2018, 2) Koulutukset ja toiminnan käynnistäminen: 1-3/2019 4)

Kehittämistukihakemusten 2019 valmistelu: 1-3/2019 5) Käytännön toiminta 4-12

/2019. Toiminnan suunnittelusta ja organisoinnista vastaa hallintopalvelut/osallisuus ja vaikuttaminen. Toteuma arvioidaan osana osallisuuden ja vaikuttamisen kokonaisarviointia 2019.

 

Ehdotus

Esittelijä: Esko Lotvonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen alueellisten kehittämisverkostojen perustamisesta osana Rovaniemi 2025 kaupunkistrategian ja Osallisuuden ja vaikuttamisen 2017-2021 jatkokehittämisen toimeenpanoa.

 

Esitys laitetaan Rovaniemi.fi -sivustolle sekä kaupungin toimipisteisiin (mm. kirjastot, palvelupiste Olkkari, Potkuri) asukkaiden kommentoitavaksi 14 vrkn ajaksi.

Esitys lähetetään toimiala- ja aluelautakuntiin sekä vaikuttamistoimielimiin lausunnolle, määräaika 31.10.2018.

 

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Maarit Alikoskea. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Anja Joensuu poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.47.

Tiedoksi

Viestintä, kaupungin toimipisteet, toimiala- ja aluelautakunnat, vaikuttamistoimielimet


 

 

 

Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 2.10.2018 alkaen.

Rovaniemi 03.10.2018

 

 

 

 

Marja Marjetta hallintosihteeri


 

Oikaisuvaatimus

§361

 

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUVAATIMUSOHJE

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin

kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä


 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

 

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

 

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.