• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Hoitajan palkkaaminen kotiin ja kotihoidon tuki

Vanhempainvapaan jälkeen voitte järjestää lapsen hoidon eri tavoin. Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen tai lasta voidaan hoitaa kotona.

Kelan maksamia lastenhoidon tukia ovat:

 • kotihoidon tuki
 • yksityisen hoidon tuki
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha.

Kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lapsi ei ole kunnallisessa tai kunnan hyväksymässä palvelusetelillä tuotetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha tukevat osa-aikaisen työn tekemistä ja lapsen hoitamista kotona.

KOTIHOIDON TUKI:

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona.

Hoitaja voi olla

 • isä, äiti tai muu huoltaja
 • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
 • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukeen kuuluu

 • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
 • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
 • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen. Rovaniemi ei maksa kuntalisää.

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

 • hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus
 • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus
 • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen. Rovaniemi maksaa kuntalisää 134 € /kk.

Lisätietoa yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen määrästä, hakemisesta yms. löydät Kelan sivuilta.

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelasta, pitää perheen olla ensin yhteydessä kotikuntaansa. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä vanhemmalle, joka voi käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisen hoidon tuella:

 • Etsi hoitaja itse tai työvoimatoimiston kautta.
 • Täytä Kelan WH2-lomake
 • Sovi tapaaminen kunnan valvojan kanssa soittamalla tai laittamalla sähköposti varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Valvoja tekee hyväksynnän ennakkoon täyttämäänne Kelan WH 2 lomakkeeseen, jolla anotte oikeutetta yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään.
 • Tee hoitajan kanssa työsopimus; perhe on työnantaja, jota koskee työnantajan velvollisuudet mm. TAEL, tapaturmavakuutus-, työttömyysturvavakuutus-, ryhmähenkivakuutus- ja sosiaaliturvamaksut.
 • Toimita tarvittavat asiakirjat Kelaan.
 • Kela maksaa tuen suoraan hoitajalle.
 • Perhe maksaa palkan ja tuen välisen erotuksen ja pidättää tästä ennakkoveron sekä maksaa työnantajan maksut.

Kotihoidon tuki:

 • Lapsi on alle 3-vuotias.
 • Lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuki:

 • Lapsi on alle kouluikäinen.
 • Hoidettava lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle ei saa olla varattu sieltä hoitopaikkaa.
 • Palkattu hoitaja ei ole samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai muu henkilö.
 • Palkattu hoitaja ei ole lapsen eri taloudessa asuva vanhempi.
 • Palkattu hoitaja on yli 16-vuotias.
 • Palkattu hoitaja ei saa vanhempainrahaa.
 • Palkatun hoitajan työsuhde on vähintään 1 kk:n mittainen.
 • Yksityisen hoidon tukea ei voi saada samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Jos perhe palkkaa hoitajan, toimii perhe hoitajan työnantajana ja vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226600

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Vanhemmat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksistä. Myös tällöin on mahdollista saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128