• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Kehityksen ja oppimisen tuki on on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Tuen tarpeen tunnistamisessa, järjestämisessä ja tuen riittävyyden arvioinnissa on varhaiskasvatusyksikön henkilöstö ja huoltajan lisäksi mukana varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana. Erityisopettaja koordinoi lisäksi moniammatillista lapsen tukeen liittyvää yhteistyötä varhaiskasvatuksessa.

Konsultoivan erityisopettajan työparina voi tarvittaessa toimia varhaiskasvatuksen menetelmäohjaaja. Hän tukee ja vahvistaa kasvatustiimien menetelmäosaamista osana varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen ohjaava opettaja antaa ohjauksellista tukea kasvatustiimille pedagogisen tuen toteuttamisessa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimisedellytyksiä vahvistavaksi.

 • Yksilöllinen tuki

Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuen järjestämisen lähtökohtana on lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu laadukkaan varhaiskasvatuksen perustan lisäksi lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Lapsen tarvitsema tuki voi olla lyhytaikaista ja vähäistä tai säännöllisempää ja laajempaa.

Tuki järjestetään ensisijaisesti lapsen tavanomaisessa varhaiskasvatuspaikassa osana päivittäistä toimintaa. Pedagogisen tuen mahdollistamiseksi lapsen tarvitsemalla tavalla voidaan lapsiryhmää tarvittaessa pienentää. Ryhmään voidaan tavanomaisen kasvatushenkilöstön lisäksi erityisestä syystä kohdentaa myös erityisavustajan työpanosta vahvistamaan tukea. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana koordinoimassa tuen suunnittelua ja toteuttamista.

Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa ja arvioinnissa on mukana lapsen ja huoltajien ja lapsen varhaiskasvatusta toteuttavan opettajan lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa muuta lapsen verkostoa esimerkiksi terapeutteja.

Jos lapsella on vaativan erityisen tuen tarvetta voidaan lapsen tarvitsema tuki toteuttaa integroidussa ryhmässä.

Lue lisää Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelmasta luvusta 5.

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Mikäli lapsella on tuen tarvetta, kerrottehan siitä jo varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetuspaikkaa hakiessanne. Lapsen tarvitsemaan tukeen liittyvissä asioissa voit lisäksi olla suoraan yhteydessä varhaiserityiskasvatukseen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Jos lapsellesi on tehty sairauden tai vamman vuoksi erityishuolto-ohjelma, on varhaiskasvatus pääsääntöisesti maksutonta.

Verkkoasiointi

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen nykyisille asiakkaille

Jos olet jo varhaiskasvatuksen asiakas, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen uusille asiakkaille

Jos olet uusi asiakas tai haet varhaiskasvatuskerhopaikkaa, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Palveluohjaajilta saat tietoa yhteissähköpostilla (ensisijaisesti) tai puhelimella palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226600

Linkit

Rovaniemen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin esiopetuksen opeussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540