• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Vastauksia ja ohjeita ympäristöterveydenhuollolta yleisimmin kysyttyihin asioihin
Aiheet:
 Ilmoitukset ja hakemukset  Tupakka ja tupakointi  Hyönteisten tunnistaminen

 Elintarvikkeisiin liittyvät kysymykset
 Kesäkanat ja kananmunat

 Asunnontarkastus  Kaivon vedenlaatu
 Yleisötapahtumat ja -tilaisuudet  Home  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilmoitukset ja hakemukset

Mitkä ovat sellaisia muutoksia, jotka vaativat ilmoituksen tekemistä olennaisesta muutoksesta tai uuden luvan hakemista?
• Olennainen muutos eli toimintaan liittyvät riskit kasvavat
• Palvelujen antaminen uudessa toimipaikassa (uusi lupa tai ilmoitus toiminnan aloittamisesta)
• Toiminnan laajentuminen uusille palvelualoille
• Y-tunnuksen muuttuminen (uusi lupa)
Ilmoitus- ja hakemuslomakkeet löytyvät nettisivultamme Ilmoitukset ja hakemukset

Elintarvikkeisiin liittyvät kysymykset

Ruokavirasto: Usein kysyttyä COVID-19 -koronaviruksesta ja elintarvikkeista kuluttajille

Mitä tarkoitetaan kodinomaisella keittiöllä ja tarvitseeko siitä tehdä elintarvikelain 13 §:n mukainen elintarvikehuoneistoilmoitus?
• Keittiö, joka voi olla osa esimerkiksi vanhustenkodin, ryhmäperhepäiväkodin tai perhekodin asukkaiden asuintiloja. Kodinomaisessa keittiössä asukkaat valmistavat usein ruuan, joko pelkästään itselleen tai kaikille asukkaille itsenäisesti tai ohjatusti.
• Kodinomaiset keittiöt kuuluvat elintarvikelain 13 §:n mukaisiin toimintoihin, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta elintarvikevalvontaviranomaiselle, eivätkä kodinomaiset keittiöt kuulu säännöllisen valvonnan piiriin. Viimekädessä ilmoitusvelvollisuuden (kodinomaisuuden) ratkaisee elintarvikevalvontaviranomainen eli terveystarkastaja/ympäristöterveydenhuolto.

Mikä on Oiva-järjestelmä, mistä voi löytää Oiva-raportit?
• Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota hallinnoi Ruokavirasto. Tarkastussuunnitelman mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat ja tarkastus-eläinlääkärit. Kuluttaja voi nähdä Oiva-raportin yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä. Säädöksen mukaan raportit pitää olla asiakkaiden nähtävillä kohteessa, lisäksi niitä on mahdollista nähdä yrityksen nettisivuilta ja julkiselta oivahymy.fi-sivustolta.

Mikä/mitä on omavalvonta?
• Elintarviketoimijoilla pitää olla järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä järjestelmä (omavalvonta) voi olla esimerkiksi laatujärjestelmä, Ruokaviraston arvioima hyvän käytännön ohje tai pienimuotoisessa toiminnassa työohjeet.
• Myös elintarvikekontaktimateriaalialan toimijoilla on oltava omavalvontajärjestelmä (GMP) tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Toimijan on pystyttävä omavalvonta-asiakirjojen perusteella osoittamaan markkinoimiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.


Kotileipomot
• Toiminta on sallittua eikä vaadi rekisteröitymistä elintarvikehuoneistoksi, jos leipominen on vähäistä eli noin pari kertaa kuukaudessa.
• Asuminen ei saa aiheuttaa vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille.
• Muut ruoka-aineet tulisi säilyttää erillään myyntiin menevistä ruuista.
• Lemmikkieläimiä ei saa päästää keittiöön.
• Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu kylmässä säilytettäviä elintarvikkeita, täytyy kiinteistössä olla riittävästi kylmätilaa niiden säilyttämiseen.
• Mikäli toiminnasta tulee ammattimaista ja säännöllistä, tulee huoneisto ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon. Tässä tapauksessa kannattaa toimijan ensin tarkistaa, onko toiminnalle esteitä kiinteistön omistajan tai tämän edustajan puolelta, ennen yhteyden ottamista ympäristöterveydenhuoltoon. Asunnossa toimiminen ei saa aiheuttaa naapureille terveyshaittaa.

Luonnonvaraiset keräilytuotteet
• Toiminta on alkutuotantoa, josta ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaiselle, mikäli kerätyt luonnonvaraiset tuotteet ovat tuttuja ja perinteisiä.
• Mikäli keräilijä itse käsittelee keräilytuotteita, katsotaan toiminnan olevan ei-ammattimaista ja vähäriskistä eikä tarvitse elintarvikehuoneistoilmoitusta.
• Poikkeuksena edellä mainittuun on korvasienten käsittely ja käsiteltyjen korvasienten myynti muualle kuin teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.
• Jos joku muu kuin keräilijä itse käsittelee luonnonvaraisia marjoja, sieniä tai yrttejä, toiminnasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.

Kesäkanat ja kananmunat
• Kanojen omistajalla on täysi vastuu koko ajan eläimen hankinnasta sen lopettamiseen/kuolemiseen saakka.
• Hankkiessa kesäkanoja rekisteröidy kuntasi maaseututoimeen.
• Myös kanojen pitopaikat on rekisteröitävä.
• Kananmunien tuottaja saa myydä tai luovuttaa tuottamiaan kananmunia suoraan lopulliselle kuluttajalle näiden omaan käyttöön.
• Myynti on sallittua alkutuotantopaikalta, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myyntinä, jolloin kananmunien ei tarvitse olla laatu- eikä painoluokiteltuja eikä leimattuja.
• Mikäli, tuottajalla on enintään 50 munivaa kanaa, joiden munia hän myy torilla ei häneltä vaadita kananmunien leimausta tuottajakoodilla. Mutta tuottajan tiedot on löydyttävä näkyvillä myyntipaikalla.
• Tuottajan lisäksi torimyyntiä voivat suorittaa tuottajan kanssa samaan perhekuntaan kuuluvat henkilöt.
• Myytävistä kananmunista maksu pitää toimittaa suoraan kananmunien tuottajalle eikä loppukuluttajan ja tuottajan välissä saa toimia ylimääräisiä henkilöitä. Jos toisin toimitaan, kaupankäynti muuttuu vähittäismyyntitoiminnaksi ja tällöin myynnissä saa olla vain A-luokan kananmunia.
• Tuottaja saa myydä alkutuotantopaikalta, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle. Tällöin myytävien kananmunien määrä saa olla enintään 10 000 kg vuodessa. Enimmäismäärän ylittyessä on tuottajan tehtävä kuluttajille myynnistä elintarvike-huoneistoilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.
• Jos kananmunia myydään tai luovutetaan käytettäväksi muualle kuin omassa kotitaloudessa, on kanalasta otettava myös salmonellavalvontaohjeistuksen mukaiset näytteet säännöllisesti.

Hunajan tuotanto
• Kaikkien mehiläishoitajien on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin ja ilmoitettava pesien pitopaikat maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
• Hunajan tuotanto sekä oman hunajan linkous ja pakkaaminen ovat alkutuotantoa. Jos tuotanto ei ole pelkästään omaan käyttöön, edellyttää se alkutuotantoilmoituksen tekemistä ympäristöterveydenhuoltoon.
• Elintarvikehuoneistoilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos myynti suoraan kuluttajalle (sisältää torit ja myyjäiset) ei ylitä 2500 kilogrammaa vuodessa.

Yleisötapahtumat ja -tilaisuudet
• Yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista säädetään kokoontumislaissa.
• Yleisötapahtuman järjestämistä valvovat monet eri viranomaiset, joten tapahtumasta riippuen on haettava lupia monelta eri taholta.
• Järjestäjän voi tehdä ilmoituksen ympäristöterveydenhuoltoon yleisötilaisuudesta, jossa ennakoidaan olevan yhtä aikaa vähintään 500 vierailijaa. Lomake löytyy nettisivuiltamme.
• Elintarvikevalvontaviranomainen vastaa ulkomyyntiin liittyvistä luvista:
 - Elintarvikkeiden ulkomyynnillä tarkoitetaan elintarvikkeen tarjoilua, myyntiä tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita ulkotilassa.
 - Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöt tai harraste- ja urheiluseurat, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. Toiminta on satunnaista ja elintarvikkeiden määrät ovat pieniä.
 - Toiminta, jonka elintarvikehuoneiston ilmoituksesta käy ilmi, että kyseessä oleva toiminta on vain tietyn ajanjakson, ei tarvitse toimijan tehdä erillistä toiminnan lopettamisilmoitusta viranomaiselle.
 - Tilaisuuden järjestäjä toimittaa luettelon tilaisuuteen tulevista elintarviketoimijoista. Mikäli elintarvikeyrittäjiä tulee Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimialueen ulkopuolelta, on ympäristöterveydenhuoltoon tiedotettava hyväksytystä tai ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta vähintään 4 vrk ennen tapahtumaa.
 - Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen tai tapahtumaan osallistumisesta tiedottaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle on tapahtumiin osallistuvien elintarvikealan toimijoiden velvollisuus.

Kesämökin kaivon vedenlaadun tarkistaminen

• Kaivon rakentaminen ja ylläpito, kaivoveden käyttö ja laadun seuranta ovat kaivon omistajan vastuulla.
• Kaivon kunnon tarkistaminen, kaivon huoltaminen ja puhdistaminen sekä kaivoveden laadun tutkituttaminen on syytä tehdä säännöllisesti.
• Kesällä käytössä olevan lomamökin kaivon tarkistus ja huolto kannattaa ajoittaa kevääseen ennen kaivon käyttöönottoa.
• Näytteenotto:
         -  Yksityishenkilöt voivat ja on suositeltavaa itse ottaa vesinäytteen kaivosta.
     -   Aluksi henkilön tulee ottaa yhteyttä haluamaansa hyväksyttyyn laboratorioon, jossa vesinäytteitä tutkitaan. Katso: Talousvesitutkimuksiin hyväksytyt laboratoriot (Ruokavirasto)
     - Laboratoriosta lähetetään välineet näytteenottamista varten sekä tarkemmat ohjeet, näytteiden analysoinnin laajuudesta ja aikataulusta. Myös kyseisten välineiden ja analysoinnin hinta selviää oltaessa yhteydessä laboratorioon.
     - Jos haluat tutkituttaa radonin ja muita radioaktiivisia aineita (koskee yleensä vain porakaivoja), ota yhteys myös Säteilyturvakeskukseen.
     - Noudata näytteenotossa saamiasi ohjeita. Kiinnitä erityistä huolellisuutta pullojen, korkkien ja käsiesi puhtauteen. Näyte otetaan tarpeen mukaan joko kylmävesihanasta, suoraan kaivosta tai molemmista, mikä on suositeltavaa, mikäli kaivosta on vesijohto rakennukseen.
     - Toimita näytteet laboratorioon pimeässä ja viileässä kylmälaukussa mielellään vuorokauden sisään näytteenotosta.

Lisätietoja:     Kaivoveden tutkiminen (ymparisto.fi)  ja Kaivoveden analyysitulkki (ymparisto.fi)

 

Tupakkaan ja tupakointiin liittyvät kysymykset

Uusittu tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja muille ulkoalueille, kuten terasseille. Kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos savua voi rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa. Tiukemmin edellytyksin on mahdollista puuttua tilanteeseen myös silloin, jos savu leviää asunnosta toiseen rakenteiden kautta.

Mitä teen, jos kärsin tupakansavusta asunnossani, eikä asuntoyhteisö lähde hankemaan tupakointikieltoa kunnalta?
• Tehokkain keino tupakoinnista aiheutuvien ongelmien ratkaisuun on osapuolien välinen keskustelu asiassa. Jos ratkaisuun ei päästä sovittelulla, eikä asuntoyhteisö lähde hakemaan tupakointikieltoa, vaikka edellytykset kiellon määräämiselle ovat olemassa, tupakansavusta kärsivien asukkaiden käytettävänä on terveydensuojelulain mukainen menettely. Tällöin asuntoyhteisö voi joutua korjaamaan talon rakenteita tai tupakointikielto voidaan mahdollisesti perusteellisempien tutkimusten jälkeen määrätä viranomaispäätöksellä.

Saako sähkösavukkeita käyttää missä vain?
• Tupakkalain tupakointikiellot ja -rajoitukset koskevat myös sähkösavukkeiden käyttöä. Näin ollen sähkösavukkeiden käyttö on pääsääntöisesti kielletty niissä paikoissa, joissa tupakointi on kielletty.


Vähennät tupakan myyntipisteiden lukumäärää, toimi seuraavasti:
• Kunta on toimivaltainen viranomainen tupakkalain mukaisissa vähittäismyyntiluvissa. Näin ollen lupaan liittyvien ilmoitusten, kuten esimerkiksi myyntipisteiden lukumäärää koskevan muutosilmoituksen osalta on oltava yhteydessä luvan myöntäneeseen kunnan terveystarkastajaan.

 

Ohjeet asunnon tarkastusta pyytäessä

• Asunnontarkastusta voi pyytää asukas, kiinteistön omistaja tai muu asianomainen. Tarkastuksesta ilmoitetaan aina kiinteistön omistajalle.
• Tarkastus on maksuton.
• Tarkastuksen suorittava viranhaltija päättää tarkastuksen perusteella mahdollisista mittauksista ja muista tutkimuksista. Tutkimuksista peritään maksu kiinteistönomistajalta.
• Tarkastuksen perusteella voidaan antaa korjausmääräyksiä. Korjausvelvoite annetaan sille, jonka menettely, toimenpide tai laiminlyönti on syynä epäkohtaan.
• Linkki asunnontarkastuspyyntölomakkeeseen: Asunnontarkastuspyyntö - Rovaniemi.fi


Home

• Jos epäilet terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa, ota aina ensin yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä).
• Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä terveyshaitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen ottaa asian käsittelyynsä ja tarkastaa tilat (ks. edellä Ohjeet asunnon tarkastusta pyytäessä).

• Hometalosta poismuuttaminen, onko hometta huonekaluissa?
Irtaimisto tulisi puhdistaa huolellisesti, jotta siihen jääneet mikrobit, niiden osaset ja kaasumaiset aineenvaihduntatuotteet eivät aiheuttaisi oireita uudessa asunnossa.  Kuuma sauna, tuulettaminen ja huolellinen imurointi ovat hyviä keinoja puhdistamiseen. Silminnähden homeessa oleva irtaimisto kannattaisi suosiolla hävittää. Mikäli, huolellisesta puhdistamisesta huolimatta oireita ilmenee, kannattaa irtaimistosta luopua. Tietenkin päätös luopumisesta on asukkaalla itsellään.

• Yleisiä puhdistusohjeita:
Pese käyttövaatteet ja muut kodin tekstiilit mahdollisimman korkeassa lämpötilassa (vähintään 60 °C). Kuivaukseen käytä kuivausrumpua mahdollisuuksien mukaan. Silittäminen voi myös auttaa.
         - Villavaatteet pestään ja kuivatetaan sekä tuuletetaan hyvin.
         - Matot kannattaa viedä pesulaan.
         - Kovapintainen irtaimisto pyyhitään huolellisesti.
         - Sohvat, patjat ja seinävaatteet imuroidaan hyvin ja tuuletetaan.
         - Taulut ja kirjat imuroidaan hyvin sekä pyyhitään.
         - Tyynyt, peitot sekä petauspatjat suositellaan uusittavaksi. Niiden homepuhdistaminen               saattaa olla vaikeaa.
Puhdistuksessa ja siivouksessa on hyvä käyttää mikrokuituliinoja, jotka hävitetään heti käytön jälkeen tai pestään korkeassa lämpötilassa. Imurin pölypussit ja suodattimet vaihdetaan heti siivouksen jälkeen.

Hyönteisten tunnistettavaksi tuominen
Mikäli epäilette asunnossanne olevan tuhohyönteisiä ja haluatte ne tunnistuttaa, toivoisimme teiltä seuraavaa:
-   Sopikaa tuomisesta, jotta paikalla on vastaanottaja (asiakaspalvelupuhelin p. 0400 128 447).
- Jos mahdollista, tuokaa hyönteiset elävänä  läpinäkyvässä matalassa muovi- tai lasipurkissa. Purkin olisi hyvä olla täysin puhdas.
 -  Älkää teipatko taikka liiskatko hyönteisiä, se hankaloittaa tunnistamista. 

 Hyönteisnäyte mikroskoopilla katsottuna. Jäytiäinen.
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Postiosoite: 
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi


Käyntiosoite:
Rantavitikantie 33 B-porras, 4. krs

Sähköpostiosoitteet:
Yhteinen osoite
terveystarkastaja(at)rovaniemi.fi
Henkilökohtaiset osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Terveysvalvonnan asiakaspalvelu
puh. 0400 128 447
 
arkisin klo 8.30-12.00