• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

 

Lastensuojelulain (2007/417) tarkoituksena on turvata lapselle oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.  Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijaisesti vastuu huolehtia edellä mainituista tehtävistä siten kuin laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetään.  Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhaisessa vaiheessa sekä ohjattava lapsi tarvittaessa sosiaalihuollon tai lastensuojelun piiriin. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen kasvatuksesta ja hoidosta vastaavia henkilöitä erilaisin tukitoimin. Lapsille ja heidän perheilleen tarjotaan tukea peruspalveluissa (esim. ennalta ehkäisevä perhetyö, neuvola, varhaiskasvatus, koulu). Mikäli peruspalveluiden tarjoama tuki ei riitä, on selvitettävä lapsen lastensuojelun tarve.

Sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä  kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, joiden takia lapsen hoitoa laiminlyödään ja lapsi kokee turvattomuutta. Myös lapsi itse tai lapsen vanhempi/vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon erilaisissa perheen ongelmatilanteissa.

Viranomaisia koskee lastensuojelulain 25§:n ja sosiaalihuoltolain 35 § mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää palvelutarpeen arviota. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita.

 

Yhteydenoton sosiaalihuoltoon voi tehdä käyttämällä oheisia lomakkeita, soittamalla (ma-pe klo 8-16) sosiaalipäivystykseen 040 726 6965.

Rovaniemellä palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arvioinnista vastaavat lapsiperheiden arviointitiimin sosiaalityöntekijät.

Palvelutarpeen arviointitiimin työntekijät tavoittaa ma-pe klo 9-10 välillä (kts. lastensuojelun yhteystiedot)

Jos palvelutarpeen  arvioinnin yhteydessä päädytään siihen, että lapsi ja hänen perheensä hyötyvät lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista niin lastensuojelun asiakkuus alkaa ja työskentely siirtyy avohuollon tiimiin. Lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimina voidaan lapselle ja hänen perheelleen tarjota:

 • tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta
 • taloudellista tukea esim.koulunkäyntiin, ammatin ja asunnon hankintaan, harrastuksiin
 • lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita
 • muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia
 • lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi ja kuntouttamiseksi sijoitus avohuollon tukitoimena kodin ulkopuolelle

 

Avohuollon tiimissä työskentelee seitsemän  sosiaalityöntekijää ja  kuusi perhetyöntekijää/sosiaaliohjaajaa. Asiakasohjaus perhetyöntekijöille ja sosiaaliohjaajille tapahtuu sosiaalityöntekijän kautta.

Avotiimin sosiaalityöntekijät tavoittaa ma-pe klo 9-10 välillä , perhetyöntekijät ja sosiaaliohjaajat tavoittaa ma-pe klo 8-16 välillä. (kts. lastensuojelun yhteystiedot).

Mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia tai lapsen edun mukaisia,  on lastensuojelun viimesijainen keino ottaa lapsi huostaan ja sijoittaa hänet kodin ulkopuolelle. Kun lapsi on huostaan otettu, siirtyy hänen asiakkuutensa sijaishuollon tiimiin, jossa lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Huostaanoton jälkeen tai vähintään kuuden kuukauden yhtäjaksoisen avohuollon sijoituksen jälkeen lapsella on oikeus jälkihuoltoon aina 21 ikävuoteen asti.  Jälkihuolto-oikeus raukeaa jos huostaanoton purun tai avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen ei ole ollut tarvetta lastensuojelun tukitoimille viiteen vuoteen.

Sijaishuollon tiimissä työskentelee kolme sosiaalityöntekijää ja kolme jälkihuollon ohjaajaa. Sijaishuollon tiimin sosiaalityöntekijät tavoittaa ma-pe klo 9-10 välillä ja ohjaajat ma-pe klo 8-16 välillä. (kts. lastensuojelun yhteystiedot).

Sijaishuollon tiimiin kuuluu lisäksi sijaisperhehoidon yksikkö, jonka tehtävänä on rekrytoida, valmentaa ja tukea sijaisperheitä. Sijaisperhehoidon yksikön toiminnasta vastaa perhehoidon koordinaattori ja kaksi ohjaajaa. (kts. lastensuojelun yhteystiedot). 


Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut
Lastensuojelu
Rovakatu 2
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Avoinna ma-pe klo 8 - 16

Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe klo 9 - 10
(puhelinnumerot yhteystiedoissa)

Lastensuojelun päivystys
Lastensuojelun päivystys


linkki_virtu.fi_kysy.png