• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Yhdessä, yhdessä, yhdessä, yhdessä on niin mukavaa.
Yhdessä, yhdessä, yhdessä paljon aikaan saa.
Yhdessä voi leikkiä ja näytelmiä keksiä
tai satuja lueskella tai tehdä läksyjä.
Yhdessä voi kerätä pilviä ja sieniä tai hoitaa kissanpoikasia,
harmaita ja pieniä.
Yhdessä voi seikkailla, yhdessä voi haaveilla.
Yksinään ei yksikään, paljon pysty tekemään.
On lystiä, kun ystäviä ollaan keskenään.
Yhdessä, yhdessä, yhdessä on niin mukavaa.
Yhdessä paljon aikaan saa.

Kaarina Helakisa

 linkki piirros neitilinkki piirros parilinkki piirros punapukunen tyttö

Varhaiskasvatus ja päivähoito

Varhaiskasvatus määritellään valtakunnallisesti pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden, tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta. (STM 2002:9 ; Stakes 2003/ 2005.)

Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat sinällään lasta kuntouttavana ja huolta pitävänä tahona yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa sekä tukemalla vanhempia heidän kasvatustehtävässään.
Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetus on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus osana varhaiskasvatusta ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon.