• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Kyselyjen tulokset
Rovaniemen ikäihmisten hyvinvointikysely (3,05 MB) Ikäihmisten hyvinvointikyselyn perusteella ikäihmiset voivat pääosin hyvin, mutta pelko tulevaisuuden yksinäisyydestä ja arjesta selviytymisestä sekä läheisten ikäihmisten hyvinvoinnista on suurta. Yli 65-vuotiaille rovaniemeläisille kohdennettuun hyvinvointikysely vastasi yhteensä 544 henkilöä eli vajaa viisi prosenttia rovaniemeläisistä ikäihmisistä. Kyselyn toteutuksesta vastasi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.
Ikääntyneiden hyvinvointi, opinnäytetyö (972,8 kB) Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyön tulosten perusteella keskeisiä ikääntyneiden hyvinvointia ylläpitäviä tekijöitä olivat läheisiltä ja kotihoidolta saatu apu ja tuki, vapaus elää omassa kodissa, riittävien apu- ja turvavälineiden saatavuus sekä turvallinen ja tuttu elinympäristö. Hyvinvointia heikentävinä tekijöinä esiin nousi seuran puute ja yksinäisyys, heikentynyt terveys ja toimintakyky, esteellinen ympäristö sekä pelot. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastatteluin. Siihen osallistui kuusi yli 75-vuotiasta rovaniemeläistä.
Kouluterveyskysely 2017, perusopetuksen analyysi.pdf (621,5 kB) Lyhyt analyysi vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista perusopetuksen osalta.
Kouluterveyskysely 2017, 2. asteen analyysi.pdf (384 kB) Lyhyt analyysi vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista 2. asteen osalta.
Järjestöjen näkökulmia rovaniemeläisten hyvinvointiin.pdf (318,5 kB) Vuoden 2015 hyvinvointikertomustyössä kuntalaisten koettua hyvinvointia selvitettiin Rovaniemen alueella toimiville järjestöille kohdennetulla hyvinvointikyselyllä. Raportin tekijöiden tukena kyselyn toteutuksessa oli Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen organisoima järjestöllisen tiedontuotannon ryhmä, jonka työskentelyyn osallistui yhdistystoimijoita sekä kaupungin työntekijöitä. Tutkimuksellisina asiantuntijuutta ryhmään saatiin Lapin yliopistolta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.
Asukaskysely 2015 - Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen (1,21 MB) Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan liittyvä asukaskysely. Asukaskyselyyn saatiin yli tuhat vastausta ja lähes 1 600 kartalle kohdennettua kehittämiskohdetta. Asukkaiden huolena jalankulku- ja pyöräteiden kunto ja talvikunnossapito, tietyöaikaiset liikennejärjestelyt sekä tienylitysten turvallisuus.
Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometri 2013 (3,98 MB) Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttamassa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa tavoiteltiin käyttäjälähtöistä, vuorovaikutteista ja monitasoista hyvinvointitietoa. Hankkeessa hyvinvointibarometrien ja -selontekojen laatiminen on ollut Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamisvastuulla. Tämä Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometri sisältää tutkijoiden analyysien ja arvioiden lisäksi viranomaisarvioita seutukunnan ja koko Lapin hyvinvoinnin tilasta.
Yhteenveto varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselystä 2014.pdf (184,5 kB) Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa huomio päivähoidon arkipäivään, lapsen hyvinvointiin ja toimintaan sekä vanhempien ja henkilöstön väliseen kasvatuskumppanuuteen. Laatukyselyn vastauksista saatiin arvokasta tietoa sekä vanhempien että henkilöstön näkökulmasta varhaiskasvatuspalveluiden nykytilasta ja kehittämistarpeista.
Miten koet asuinympäristösi? – Karttapohjainen kysely rovaniemeläisten hyvinvoinnista (26,74 MB) Raportti asukaskyselystä, jossa kartoitettiin karttapohjaisesti rovaniemeläisten kokemukselliseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä asumisesta, viheralueista, vapaa-ajasta, turvallisuudesta ja liikkumisesta. Kysely toteutettiin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen yhteydessä Harava-kyselytyökalulla. (Huom. liitetiedosto on kooltaan suuri, joten se voi avautua hitaasti)
Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset Rovaniemellä (5,17 MB) Tietoa rovaniemeläisten nuorten kokemasta hyvinvoinnista ja nuoriin liittyvien palvelujen toimivuudesta. Julkaisu on vuodelta 2014 ja se toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen kaupungin kanssa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen yhteydessä.
Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa (5,3 MB) Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa -tutkimus on yksi Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen toimintakokonaisuuksista. Tutkimus sisältää paljon kokemuksellista tietoa rovaniemeläisten hyvinvoinnista.
Hyvinvointitiedon keräämisen malli
Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen yhteydessä on kehitetty kokemuksellisen tiedonkeruun malli, joka on kuvattu oheiseen kuvioon. Rovaniemen kaupungilla toimii virkamiehistä koostuva poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, joka käsittelee säännöllisesti hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Hyvinvointiryhmän tehtävänä mallin osalta on päättää syksyisin seuraavan vuoden kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselykohderyhmät.  Kyselyssä näkökulmana on aina Rovaniemen kaupungin palvelujen saatavuus, riittävyys ja laatu sekä kuntalaisten kokemus hyvinvoinnistaan.

Vuosittaiset kyselyt toteutetaan oppilaitosyhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa.  Kerätty aineisto analysoidaan omana toimintana sekä yhteistyönä korkeakoulujen kanssa mm. opinnäytetöinä sekä osana opintojaksoja.

Saadut tulokset siirretään tälle sivustolle, josta ne ovat hyödynnettävissä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, korkeakoulujen opetuksessa ja tutkimuksessa, järjestöjen toiminnassa sekä kuntalaisten arjessa. Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään myös seuraavan vuoden kyselyä suunniteltaessa.

Malli 24.1.jpg