• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Nivankylän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti. Osayleiskaavasta tulee ohjaustavoitteiltaan eri alueilla eri tyyppinen. Osalla kaava-aluetta kaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä MRL 44 §:n ja 72 §:n mukaisesti (Nivankylän alue, Ounasjoen rantavyöhyke sekä Olleronvaaran alue). Osalle aluetta kaava laaditaan yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joille tullaan laatimaan asemakaavoja (Olleronvaaran ja Vennivaaran välinen alue). Näin samalla kaavalla voidaan käsitellä ja ilmaista esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteita ja osoittaa myös tarkkojakin aluevarauksia.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.3.- 4.4.2018.


7.3.2018

Asemakaavan muutos korttelin 3065 tontit 2 ja 3, Santamäentie 18 ja 20
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 8- tai 10-osastoiselle päiväkodille sekä mahdollisuudet asumiselle kuten rivitalokorttelille. Rovaniemen kaupungin maankäyttöryhmä on etsinyt keskusta-alueen liepeiltä päiväkotikäyttöön soveltuvia alueita, ja tämä tutkittavaksi valikoitunut alue on osoittautunut lupaavimmaksi sijainniltaan.

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 6.-19.3.2018


6.3.2018

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelin 9051 tontti 7
 

Alueen maanomistaja/vuokralainen hakee korttelin 9051 tonttien 4,5 ja 7 käyttötarkoituksen muuttamista siten, että käyttötarkoitus
palvelisi paremmin liike-/kaupallista toimintaa. Kaavoitusta on jatkettu siten, että muutos kohdistuu ainoastaan tonttiin 7.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.3-4.4.2018


2.3.2018

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17
 

J. Kärkkäinen Oy hakee 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontille 3 ja viereiselle suojaviheralueelle asemakaavan muutosta siten, että alueen käyttötarkoitus muutettaisiin liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi liikerakennus.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.-19.3.2018


2.3.2018

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 2018 tontti 8, Kivikatu 22
 Yksityisten maanomistajien tavoite nostaa tontin rakennusoikeutta. Vireilletulo nähtävillä 6.3.-19.3.2018.
28.2.2018

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 509 tontti 1, Pajakorva 14
 Maanomistajien tavoitteena on, että tontin kerrosluku ja rakennusoikeus nostettaisiin vastaamaan lähiympäristön olevaa rivitalojen rakennuskantaa. Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.3.-4.4.2018.
28.2.2018

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 1, Pannunkorva 16
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen paikkatieto- ja tonttipalvelun esittämällä tavalla. Rovaniemen kaupunki on saanut määräalan omistukseen rakentamiskehotusmenettelyllä. Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.12.2017-22.1.2018.
Lisätietoja: maanmittausasiantuntija Timo Raitio
puh:040-5229179, etunimi.sukunimi@Rovaniemi.fi
13.2.2018

Asemakaavan muutos Ruokolammenpuisto, Ruokolammentie 2
 

Hakija on esittänyt hakemuksessaan 8. kaupunginosan korttelin 8002 tontin 14 itäpuolelta olevalta lähivirkistysalueelta kulkuyhteyttä tontilleen. Kulkuyhteydelle muodostettaisiin 6 metriä leveä rasite viereiselle lähivirkistysalueelle. Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-14.2.2018.
Lisätietoja: maanmittausasiantuntija Timo Raitio
puh:040-5229179, etunimi.sukunimi@Rovaniemi.fi


13.2.2018

Asemakaava muutos kortteliin 516 tonteilla 19-20 ja 22 sekä korttelit 5031-5033
 

Tekninen lautakunta on 29.1.2013 §16 saattanut vireille asemakaavan muutoksen 5. kaupunginosan korttelin 516 tontilla 22. Kaupunginhallitus on 14.11.2016 §444 laajentanut vireillä olevaa asemakaavan muutosta korttelissa 516 tontilla 22 siten, että alueeseen sisällytetään tontit 19 ja 20. Kaupunginhallitus on 21.8.2017 § 399 laajentanut vireillä olevaa asemakaavanmuutosta koskemaan korttelin 516 tonttien 19-20 ja 22 lisäksi kortteleita 5031-5033.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta osoittaa (1) tontti tiede-, taide ja yrityspuistolle,(2) mahdollisuutta osoittaa tontti innovatiiviselle ja kiertotalouden periaatteita soveltavalle opiskelija-asunnolle sekä (3) tutkia innovatiivisia paikoitus- ja liikkumismalleja sekä yhteispaikoitusta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa lisärakentamista alueelle. 

Kuulutettu lainvoimaiseksi 31.1.2018 


9.2.2018

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 13. kaupunginosa korttelit 28 ja 30 sekä korttelin 20 tontti 4 sekä katu-, ja erityisalueet, Ylikylän koulu
 

Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen 13. kaupunginosassa Ylikyläntien varrella. Ylikylän koulun asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia maankäytön vaihtoehdot koulun ja päiväkodin laajentumistarpeen tyydyttämiseksi. Alue on nykyisessä asemakaavassa opetustoimintaa (YO) sekä sosiaalitointa ja terveydenhoitoa (YS) palvelevien rakennusten korttelialue. Tutkitaan myös urheilukenttäalueen uudelleen järjestelytarvetta sekä mahdollisuutta sijoittaa alueelle uusi asuntokortteli. Tutkitaan vaihtoehdot, jotka mahdollistavat koulu- ja päiväkotirakennusten laajentaminen tai vaihtoehtoisesti niiden purkamisen ja uudisrakentamisen. Lapin Kansa 31.1.2018 / Valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-14.2.2018


1.2.2018

Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 47 tontit 2 ja 3 / Veitikantie 35-37
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia As Oy Veitikankulman pysäköinti- ja piharatkaisu siten, että kaikki asemakaavamääräysten mukaiset pysäköintipaikat voidaan rakentaa kokonaan omalle tontille. Tämä edellyttänee, että tonttiin liitetään maa-ala viereisestä puistoalueesta (PI). Samalla tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle puistoalueen (PI) sekä pysäköintialueen (LP) rajaukset. Tavoitteena on luoda asemakaava, joka selkeyttää puistovyöhykkeen rajautumisen asuinkortteliin nähden ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttamisen As Oy Veitikankulmalle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Veitikankulmalta. Lapin Kansa 31.1.2018 / Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-14.2.2018


31.1.2018

Asemakaavan muutos 18.kaupunginosa kortteli 7025, Teknotie 1
 

Alue on tarkoitus muuttaa siten, että alueelle mahdollistuisi useamman tontin muodostaminen. Nykyisellään kortteli 18-7025 on yhtä tonttia (7016m2). Samalla tutkitaan myös mm. alueen käyttötarkoitus ja kerrosluku.

 

Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-14.2.2018


31.1.2018