• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Nivankylän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti. Osayleiskaavasta tulee ohjaustavoitteiltaan eri alueilla eri tyyppinen. Osalla kaava-aluetta kaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä MRL 44 §:n ja 72 §:n mukaisesti (Nivankylän alue, Ounasjoen rantavyöhyke sekä Olleronvaaran alue). Osalle aluetta kaava laaditaan yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joille tullaan laatimaan asemakaavoja (Olleronvaaran ja Vennivaaran välinen alue). Näin samalla kaavalla voidaan käsitellä ja ilmaista esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteita ja osoittaa myös tarkkojakin aluevarauksia.
Kaupunginhallitus 28.5.2018.


24.5.2018

Oikaraisen ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos, tilojen 57:30, 57:33, 57:54, 57:56 ja 57:86 alueella
 Ali Niva, Satu Niva, Seppo Pöntynen, Raija Kontiosalo ja Kreetta Poikela ovat kirjeellään hakeneet edellä otsikossa mainittuun yleiskaavaan muutosta tilojen RN:ot 57:30, 57:33, 57:56, 57:54 ja 57:86 osilta.
Edellä mainitut tilat ovat voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty loma-asunto alueiksi (RA) ja niitä esitetään muutettavaksi asuntoalueiksi (A), koska ne soveltuvat hyvin asuinrakennusten alueiksi.

14.5.2018

4. kaupunginosa kortteli 422 ja virkistysalueet, Ounasvaara
 

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus tutkia ja selvittää alueen nykytoiminnot ja laajentamistarpeet sekä alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisut. 

Valmisteluvaiheen  kuuleminen 11.-24.5.2018

 


9.5.2018

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalue, Katajaranta
 Asemakaavan muutos, joka käsittää entistä kulkutautisairaalarakennusta ja sen ympäristöä osoitteessa katajaranta 2. Muutoksessa tutkitaan alueen kehittämistä kumppanuuskaavoituksella. Vireilletulo nähtävillä 11.5.-24.5.2018.
9.5.2018

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa virkistysalue Susihukantie-Matkavaaranpolku
 Asemakaavalla muutetaan 17. kaupunginosan virkistysalueelle pyörä- ja jalankulku yhteys Matkavaaranpolulta Susihukantielle. Vireilletulo ja valmisteluvaihe, kuulutettu 10.5.2018.
9.5.2018

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 201 tontti 8, Kivikatu 22
 Yksityisten maanomistajien tavoite nostaa tontin rakennusoikeutta. Valmisteluvaihe nähtävillä 11.5.- 24.5.2018.
9.5.2018

Vaiheasemakaava Länsikangas, korttelit 8215 - 8235
 Vaiheasemakaavalla muutetaan Länsikankaan uuden kaava-alueen harjakattoa koskevaa kaavamääräys poistamalla se määräysluettelosta. Kaavaehdotusvaihe nähtävillä 15.5.-28.5.2018.
9.5.2018

Valionranta, asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 4002 sekä ympäröivät katu- ja viheralueet, Valionranta
 

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen tuloksen mukaisen ehdotuksen mahdollistaminen suunnittelualueella.  Asemakaavassa huomioidaan kiertotalous ja Rovaniemen kaupungin ympäristöraportin tavoitteet. Kaavalla edistetään Rovaniemen kehittymistä arktisena talvikaupunkina. KH:n 12.3.2018 §89 Valionrannan eteläinen ja pohjoinen kaava-alue yhdistetään. Kaupunginhallituksen päätös 19.6.2017 § 343 laajennetaan koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta (C-2, AK- ja viher- sekä liikennealueet).

Vireilletulo uudelleen nähtävillä 3.4.-16.4.2018

 7.5.2018

Asemakaavan muutos korttelin 3018 tontti 2, Naavakuja
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen hakijan esittämällä tavalla. Tekninen lautakunta hyväksyi 25.4.2018 § 68 asemakaavan muutoksen.

3.5.2018

Asemakaavan muutos Ruokolammenpuisto, Ruokolammentie 2
 

Hakija on esittänyt hakemuksessaan 8. kaupunginosan korttelin 8002 tontin 14 itäpuolelta olevalta lähivirkistysalueelta kulkuyhteyttä tontilleen. Kulkuyhteydelle muodostettaisiin 6 metriä leveä rasite viereiselle lähivirkistysalueelle. Tekninen lautakunta hyväksyi 25.4.2018 § 64 asemakaavan muutoksen.


3.5.2018

Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus
 Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

16.4.2018

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 38 tontti 6, Valtakatu
 

Senaatti-kiinteistöt hakee 13.2.2018 päivätyllä kaavamuutoshakemuksella asemakaavan muutosta 1. kaupunginosaan  kortteliin 38 omistamalleen tontinosalle. Hakemuksen mukaan lääninhallituksen korttelissa julkisen palvelujen ja hallinon tarpeisiin varattuja rakennuksia ei enää tarvita. Kaavamuutoshakemuksessa esitetään, että Senaatin omistamaa korttelinosaa tutkittaisiin valtion tarpeisiin sekä matkailu- ja asuinkäyttöön. Maanomistaja esittää, että kaavassa voitaisiin tutkia, voidaanko käytöstä poistuvia rakennuksia muuttaa esimerkiksi hotelli- ja majoituskäyttöön. 


3.4.2018