• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 71 tontit 4 ja 5, Porokulma
 Suunnittelualueella sijaitsee kaksi erillistä pikaravintolarakennusta, McDonald’s ja Scanburger. Suunnittelualueen tontit ovat, muutamaa pientä nurmialuetta lukuun ottamatta, pääosin asfalttipintaista pysäköintialuetta. Tontin luoteisosan rajaa reunustaa koivupuurivistö. McDonald’sin ravintola on valmistunut vuonna -97 ja Scanburgerin rakennus vuonna -68. Alueelle tutkitaan maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman 2017–2021 mukaisesti asuin-, majoitus-, toimisto- tai liikerakennusten sijoittamista. Vireilletulo 17.10.-30.10.2019
25.10.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 5451 sekä virkistys-, urheilupalvelu- ja yleinen pysäköintialue, Kaukonlammen ympäristö
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Kaukolammen ympäristön virkistys- ja pysäköintialueiden täydennyskaavoittamista, jossa alueelle muodostettaisiin uusia omakotitalokortteleita. Lisäksi korttelin 5451 osalta tutkitaan korttelin osan muuttamista katualueeksi, kevyenliikenteen väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.10. - 15.11.2019


21.10.2019

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, Jääskönpuisto
 Kaavan tarkoituksena on tutkia, voidaanko 5. kaupunginosan Jääskönpuistoon kaavoittaa asuinpientalojen korttelialue  AP I, tehokkuudella e=0,25.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.10-15.11.2019.


16.10.2019

Paavalniemen osayleiskaava
 Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen maankäyttöä  ohjaavissa suunnitelmissa Paavalniemi on kuvattu taajamatoimintojen alueena, jonne tulisi laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 17.10-15.11.2019.
15.10.2019

Lehtojärven osayleiskaavan muutos, perinnekylähanke
 Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.
Valmisteluvaihe nähtävillä 17.10.-30.10.2019.
15.10.2019

Vikajärven osayleiskaavan muutos tilojen 5:128, 5:14 ja 5:103 alueella
 Maanomistajat ovat hakeneet kyseisten tilojen alueelle muutosta voimassa olevaan osayleiskaavaan. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa matkailuun liittyvää yritystoimintaa tilojen 5:128 ja 5:14 alueella. Tilan 5:103 osalta muutoksen tavoitteena on tarkistaa rakennuspaikkojen lukumäärä vastaamaan kaavassa käytettyä mitoitusta.
Vireilletulo nähtävillä 17.10.-30.10.2019.
15.10.2019

Asemakaavan muutos tontilla 5-521-10, Eteläranta
 Tavoitteena tontin käyttötarkoituksen muutos rivitalotontiksi. Vireilletulo nähtävillä 17.10.-30.10.2019.
14.10.2019

Vaiheasemakaava, Nivavaaran koulu
 Nivavaara - Napapiirin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää tontin rakennusoikeuden nostamista. Vireilletulo nähtävillä 17.10.-30.10.2019.
14.10.2019

Asemakaava ja -muutos 8. kaupunginosa, Mäntyvaara - Länsikangas - Heposuo
 Länsikankaan asuinalueen laajentaminen Isoaavantien länsipuoleiselle osalle. Tavoitteena yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä kaupungin tonttivarannon lisääminen. Alueelle on tarkoitus osoittaa myös julkista palvelurakentamista. Valmisteluvaihe nähtävillä 17.10.-30.10.2019.
14.10.2019

Ranta-asemakaavan muutos, Marrasjärvi
 Marrasjärvellä olevan tilan maanomistajat ovat hakeneet muutosta voimassa olevaan ranta-asemakaavaan. Muutoksessa tilan käyttötarkoitukset maatilan talouskeskus ja maatalousalue muutettaisiin loma-asumiskäyttöön. Valmisteluvaihe nähtävillä 17.10.-30.10.2019.
14.10.2019

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 13-27-1 ja 2 sekä katualueet, Purupihkankatu
 

Ylikylän koulun viereiselle Purupihkankadulle on laadittu katusuunnitelma, jonka mukaan korttelissa 27 olevan ohjeellisen rivitalotontin 1 pohjoiskulmauksesta tulisi liittää n. 33 m2 suurinen kaistale katualueeseen. Asemakaavan muutoksella ko. maakaistale on tarkoitus liittää katualueeseen ja samalla muutetaan tonttijakoa ohjeellisten tonttien 13-27-1 ja 2 osalta sekä päivitetään Purupihkankadun päädyn istutusalueen rajaus vastaamaan toteutumaa.

Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 17. - 30.10.201911.10.2019

Asemkaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2
 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuemerkintä (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja noin 10000 - 12000 k-m2.

 

Vireille tulo 17.-30.10.201911.10.2019