• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Nivankylän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti. Osayleiskaavasta tulee ohjaustavoitteiltaan eri alueilla eri tyyppinen. Osalla kaava-aluetta kaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä MRL 44 §:n ja 72 §:n mukaisesti (Nivankylän alue, Ounasjoen rantavyöhyke sekä Olleronvaaran alue). Osalle aluetta kaava laaditaan yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joille tullaan laatimaan asemakaavoja (Olleronvaaran ja Vennivaaran välinen alue). Näin samalla kaavalla voidaan käsitellä ja ilmaista esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteita ja osoittaa myös tarkkojakin aluevarauksia.
Kaava kuulutettu voimaan 17.8.2018.


17.8.2018

Asemakaavan muutos korttelin 3065 tontit 1, 2 ja 3; Santamäentie 18 ja 20
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 10-osastoiselle päiväkodille sekä mahdollisuudet asumiselle kuten rivitalokorttelille. Rovaniemen kaupungin maankäyttöryhmä on etsinyt keskusta-alueen liepeiltä päiväkotikäyttöön soveltuvia alueita, ja tämä tutkittavaksi valikoitunut alue on osoittautunut lupaavimmaksi sijainniltaan.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 5.7.-6.8.2018


4.7.2018

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2
 

Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on ollut yhdistymisen jälkeen Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa on toiminut mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen laajamittaista peruskorjausta. Rakennuksen kuntoluokka (68%) on alle suosituksen (75%) ja rakennuksella on korjausvelkaa noin 400 000 €. Teknisen toimialan johtoryhmä on kokouksessaan (12.4.2018) päättänyt ehdottaa tekniselle lautakunnalle tontin asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Kaavamuutosprosessissa tutkittaisiin tontin asemakaavan muuttamista vastaamaan viereisten tonttien käyttötarkoitusta, mittakaava sekä rakennustapaa.

Vireilletulo 14.6.-27.6.201815.6.2018

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan virkistysalue, Ratamestarinpuisto
 

Ratamestarinpuistossa oleva Rautatieläisten talo sijaitseen voimassa olevassa kaavassa puistoalueella. Rakennuksen käytölle on ilmennyt kiinnostusta niin, että siinä voitaisiin harjoittaa mm. liiketoimintaa. Kaavailtu toiminta edellyttää asemakaavan muutosta jossa rakennukselle on tarkoitus muodostaa käyttötarkoitukseen sopiva tontti pysäköintialueineen. Muutoksessa tutkitaan myös rakennuksen ja alueella olevan muistomerkin suojelu. Ehdotusvaihe nähtävillä 14.6.-26.7.2018.


13.6.2018

Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 47 tontit 2 ja 3 / Veitikantie 35-37
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia As Oy Veitikankulman pysäköinti- ja piharatkaisu siten, että kaikki asemakaavamääräysten mukaiset pysäköintipaikat voidaan rakentaa kokonaan omalle tontille. Tämä edellyttänee, että tonttiin liitetään maa-ala viereisestä puistoalueesta (PI). Samalla tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle puistoalueen (PI) sekä pysäköintialueen (LP) rajaukset. Tavoitteena on luoda asemakaava, joka selkeyttää puistovyöhykkeen rajautumisen asuinkortteliin nähden ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttamisen As Oy Veitikankulmalle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Veitikankulmalta.

Lapin Kansa 31.1.2018 / Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-14.2.2018


12.6.2018

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 13. kaupunginosa korttelit 28 ja 30 sekä korttelin 20 tontti 4 sekä katu-, ja erityisalueet, Ylikylän koulu
 

Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen 13. kaupunginosassa Ylikyläntien varrella. Ylikylän koulun asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia maankäytön vaihtoehdot koulun ja päiväkodin laajentumistarpeen tyydyttämiseksi. Alue on nykyisessä asemakaavassa opetustoimintaa (YO) sekä sosiaalitointa ja terveydenhoitoa (YS) palvelevien rakennusten korttelialue. Tutkitaan myös urheilukenttäalueen uudelleen järjestelytarvetta sekä mahdollisuutta sijoittaa alueelle uusi asuntokortteli. Tutkitaan vaihtoehdot, jotka mahdollistavat koulu- ja päiväkotirakennusten laajentaminen tai vaihtoehtoisesti niiden purkamisen ja uudisrakentamisen. 

Lapin Kansa 13.6.2018 / Ehdotusvaiheen kuuleminen 14.6. -26.7.2018 


12.6.2018

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17
 

J. Kärkkäinen Oy hakee 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontille 3 ja viereiselle suojaviheralueelle asemakaavan muutosta siten, että alueen käyttötarkoitus muutettaisiin liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi liikerakennus.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 14.6. -26.7.2018 


11.6.2018

11. ja 14. kaupunginosa korttelit 11300-11302,14004-14006 sekä ympäröitävät katu- ja virkistysalueet, Metsäruusu
 

Asemakaavan tavoitteena on kehittää Metsäruusun alue uudeksi vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on myös monimuotoisia palveluja sekä liiketiloja. Kaavassa tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alueelle monipuolisesti hirsi- ja puurakenteisia asuinrakennuksia sekä mahdollisesti erillispientaloja esim. ikääntyneille. Lisäksi kaavassa selvitetään kaupallisten palvelujen sijoittamista ja laajentamista voimassa olevan asemakaavan mukaisen liikerakennusten korttelialueen yhteyteen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 5.6.-31.7.2018
5.6.2018

Oikaraisen ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos, tilojen 57:30, 57:33, 57:54, 57:56 ja 57:86 alueella
 Ali Niva, Satu Niva, Seppo Pöntynen, Raija Kontiosalo ja Kreetta Poikela ovat kirjeellään hakeneet edellä otsikossa mainittuun yleiskaavaan muutosta tilojen RN:ot 57:30, 57:33, 57:56, 57:54 ja 57:86 osilta.
Edellä mainitut tilat ovat voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty loma-asunto alueiksi (RA) ja niitä esitetään muutettavaksi asuntoalueiksi (A), koska ne soveltuvat hyvin asuinrakennusten alueiksi.

14.5.2018

4. kaupunginosa kortteli 422 ja virkistysalueet, Ounasvaara
 

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus tutkia ja selvittää alueen nykytoiminnot ja laajentamistarpeet sekä alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisut. 

Valmisteluvaiheen  kuuleminen 11.-24.5.2018

 


9.5.2018

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalue, Katajaranta
 Asemakaavan muutos, joka käsittää entistä kulkutautisairaalarakennusta ja sen ympäristöä osoitteessa katajaranta 2. Muutoksessa tutkitaan alueen kehittämistä kumppanuuskaavoituksella. Vireilletulo nähtävillä 11.5.-24.5.2018.
9.5.2018

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa virkistysalue Susihukantie-Matkavaaranpolku
 Asemakaavalla muutetaan 17. kaupunginosan virkistysalueelle pyörä- ja jalankulku yhteys Matkavaaranpolulta Susihukantielle. Vireilletulo ja valmisteluvaihe, kuulutettu 10.5.2018.
9.5.2018